Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Wpis i wykreślenie z rejestru

2021-02-23 12:56

Wpis do rejestru

Przedsiębiorcy zamierzający podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw są obowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru (rozmiar: 214,05 kB) w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej działalności (druk w dostępny również w zakładce Do pobrania).

Niezłożenie wniosku o wpis do rejestru pociąga za sobą sankcje karne określone w rozdziale 7 ustawy.

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera:
 • nazwę firmy producenta lub handlowca
 • formę prawną producenta lub handlowca
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca; numer koncesji producenta lub handlowca udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; numer producenta lub handlowca w rejestrze podmiotów przywożących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub numer dokumentu tożsamości (w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL); numer akcyzowy producenta lub handlowca
 • siedzibę i adres producenta lub handlowca; adres zakładu głównego producenta lub handlowca (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)
 • przedmiot wykonywanej działalności producenta lub handlowca
 • datę rozpoczęcia działalności przez producenta lub handlowca
 • dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem rodzaju tych paliw, planowanych w danym roku prowadzenia działalności przez producenta lub handlowca
 • dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do utworzenia przez producenta lub handlowca w danym roku kalendarzowym
  w ramach zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • miejsce magazynowania przez producenta lub handlowca zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub planowane miejsce magazynowania tych zapasów (firma przedsiębiorcy magazynującego, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu).

Wykreślenie wpisu z rejestru

Producent oraz handlowiec są obowiązani złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru (rozmiar: 202,08 kB) druk dostępny również w zakładce Do pobrania), w terminie 14 dni od dnia:

 • trwałego zaprzestania wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw
 • cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub wygaśnięcia takiego zezwolenia
 • cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia
 • ogłoszenia upadłości na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub inne dowody potwierdzające okoliczności uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru.

Zmiana wpisu w rejestrze

Producent oraz handlowiec są obowiązani złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, które zostały wykorzystane przy wpisie do rejestru.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty