Ułatwienia dostępu

Udostępnianie rezerw technicznych

Rezerwy techniczne

Zasady udostępniania rezerw

Decyzję o udostępnieniu wydaje Prezes Rady Ministrów na wniosek podmiotu, przy uwzględnieniu stanu rezerw oraz wniosków innych organów i podmiotów
Wniosek o udostępnienie powinien zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu/organu, na rzecz którego rezerwy strategiczne będą udostępniane,
 2. określenie wnioskowanego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości,
 3. cel wykorzystania udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych,
 4. przewidywany termin wykorzystania asortymentu rezerw strategicznych, w przypadku czasowego udostępnienia.
Decyzję Prezesa Rady Ministrów wykonuje Agencja
W przypadku, gdy w Decyzji wskazane jest, że  udostępnienie następuje z obowiązkiem zwrotu, asortyment technicznych rezerw strategicznych udostępniany jest na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony między Agencją a podmiotem wnioskującym o udostępnienie, określającej w szczególności warunki udostępnienia asortymentu oraz jego zwrotu

Rezerwy techniczne

Nieodpłatne udostępnienie konstrukcji mostowej krok po kroku

Wystąpienie sytuacji mającej znamiona klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej
Przygotowanie wniosku o udostępnienie konstrukcji składanego mostu drogowego wg. poniższych wytycznych przestawionych w pkt. I.2 Zasady czasowego udostępnienia technicznych rezerw strategicznych.
W celu uzyskania wsparcia w zorganizowaniu przeprawy tymczasowej, w tym zaprojektowania mostu, transportu elementów konstrukcji oraz montażu można w międzyczasie zwrócić się z wnioskiem do Generalnego Dowództwa Sił Zbrojnych
Złożenie wniosku o nieodpłatne udostępnienie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydanie przez Prezesa Rady Ministrów Decyzji o udostępnieniu, która niezwłocznie wykonywana jest przez Agencję
Agencja przeprowadza analizę stanu rezerw, w wyniku której określa wstępnie lokalizację magazynu/magazynów z których nastąpi wydanie rezerw
Podmiot na rzecz którego nastąpi udostępnienie przekazuje Agencji:
 1. zestawienie wymaganych elementów dla udostępnienia wskazanej konstrukcji, zawierającego ilość sztuk poszczególnych elementów na podstawie opracowanego projektu technicznego dla przeprawy,
 2. informację o możliwych i dostępnych wariantach transportu wymaganych dla przewiezienia przedmiotowego asortymentu,
 3. wstępny harmonogramu odbioru wskazanej ilości konstrukcji,
 4. dane osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych za fizyczny odbiór
Podpisanie umowy czasowego udostępnienia pomiędzy Użyczającym a Biorącym do użyczenia określającej prawa i obowiązki stron
Odbiór przez Biorącego do używania elementów ze wskazanej/wskazanych lokalizacji i montaż tymczasowej przeprawy mostowej

Rezerwy techniczne

Podstawowe obowiązki związane z udostępnieniem konstrukcji mostowej

Przed rozpoczęciem eksploatacji:
 • załadunek i transport własnym staraniem i na własny koszt elementów konstrukcji z miejsca/miejsc odbioru wskazanego/wskazanych przez Agencję  do miejsca jego eksploatacji
W trakcie eksploatacji:
 • użytkowanie konstrukcji mostu zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i sztuką budowlaną, a także wykonanie własnym staraniem i na swój koszt wszystkich czynności niezbędnych do utrzymania konstrukcji mostu w stanie zapewniającym jej pełne bezpieczeństwo,
 • informowanie Agencji o w wszelkich zdarzeniach mających wpływ na prawidłową realizację umowy,
 • przeglądy codzienne,
 • przeglądy okresowe (raz w miesiącu lub częściej)
Terminowy zwrot konstrukcji mostowej w stanie niepogorszonym, w pełni sprawnej technicznie i kompletnej
Po zakończeniu eksploatacji:
 • demontaż,
 • przegląd techniczny,
 • odtworzenie elementów zniszczonych,
 • naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji,
 • uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji,
 • załadunek, transport i rozładunek elementów konstrukcji własnym staraniem i na własny koszt elementów konstrukcji z miejsca jego eksploatacji do miejsca/miejsc odbioru wskazanego/wskazanych przez Agencję
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych