Ułatwienia dostępu

Nasze zadania

medyczne.jpg

Dbamy o zdrowie i życie

Rezerwy medyczne

Utrzymywane są, aby wspierać obywateli i instytucje publiczne w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Kryzys związany z pandemią COVID-19 pokazał, jak bardzo są ważne. Rezerwy strategiczne medyczne podzielone są na następujące grupy produktów:

leki
surowice i szczepionki
środki dezynfekcyjne
opatrunki
odzież ochronna
wyroby medyczne jednorazowego użytku
sprzęt medyczny
sprzęt kwaterunkowy

Dbamy o infrastrukturę

Rezerwy techniczne

Najczęściej wykorzystywane są w przypadku konieczności stworzenia niezbędnej infrastruktury, bądź jej odtworzenia na skutek np. klęski żywiołowej lub awarii technicznej.

Na tę grupę rezerw składają się między innymi:

maszyny budowlane
cysterny do przewozu wody pitnej
maszty oświetleniowe
agregaty prądotwórcze
stalowe konstrukcje składanych mostów kolejowych i drogowych
mosty pływające i inny sprzęt związany z transportem wodnym
asortyment przeciwpowodziowy
produkty naftowe i paliwa
rezerwy-techniczne.jpg
rezerwy-zywnosciowe.jpg

Dbamy o żywność i wodę

Rezerwy żywnościowe

Rezerwy żywnościowe tworzone są w celu złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli i uruchamiane np. na wypadek klęski żywiołowej czy wojny.

Asortyment oraz ilości rezerw określa przygotowywany na 5 lat Rządowy Program Rezerw Strategicznych. Obecny obejmuje lata 2022-2026.
Szczegółowe dane dotyczące asortymentu, ilości i rozmieszczenia utrzymywanych rezerw stanowią informację niejawną, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Dbamy o bezpieczeństwo paliwowe państwa

Zapasy ropy naftowej i paliw

Zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw tworzone są w celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych.

Zapasy interwencyjne składają się z:

zapasów obowiązkowych, tworzonych i utrzymywanych przez producentów i handlowców,
zapasów agencyjnych, tworzonych i utrzymywanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Zapasy interwencyjne zaspokajają krajowe zapotrzebowanie na ropę naftową i paliwa w ilości odpowiadającej co najmniej iloczynowi 90 dni średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym.

zapasy-paliw-4.jpg
zadania-dodatkowe.jpg

Działamy na wielu obszarach

Zadania dodatkowe

Utrzymujemy zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dysponujemy zapleczem eksperckim, pozwalającym takie sytuacje zażegnywać. 

Realizujemy zadania pomocowe zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.
W 2021 r. nasza pomoc dotarła m.in. do Indii, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowiny, Libanu, Niemiec, Ukrainy, Wietnamu. Nasze doświadczenie pozawala na realizację ważnych projektów, takich jak Narodowy Program Szczepień czy budowa systemu Platforma Paliwowa.
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych