Ułatwienia dostępu

Obowiązki przedsiębiorcy

Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zobowiązani są do:

01

Złożenia wniosku o wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego (np. wysłanego za pośrednictwem operatora pocztowe czy też złożonego osobiście w siedzibie RARS) lub w formie dokumentu elektronicznego złożonego za pośrednictwem ePUAP.
02

Tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

03

Składania Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych co miesiąc deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana deklaracja, zgodnie ze wzorem deklaracji obowiązującym na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy.

04

Przedstawiania Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych informacji o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do utworzenia których są obowiązani w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 1 marca.

05

Wpłacania na rachunek Funduszu Zapasów Interwencyjnych opłaty zapasowej w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła produkcja lub przywóz paliw. W ramach FZI przedsiębiorcom wyodrębnione zostały indywidualne numery rachunków bankowych do rozliczeń z Agencją z tytułu opłaty zapasowej – jeden w zakresie działalności związanej z produkcją lub przywozem paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), drugi natomiast w zakresie działalności związanej z produkcją lub przywozem gazu płynnego (LPG).

06

Dostosowania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego do poziomu wynikającego z obliczeń wykonanych zgodnie z art. 5 ust. 3b lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego dane do obliczeń wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ustalane są na podstawie wielkości przywozu lub produkcji w ciągu przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok kalendarzowy.

07

Przekazywania niezwłocznie, na każde żądanie Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, informacji określonych w art. 38 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

08

Przedkładania projektów umów zawieranych na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz aneksów do umów w celu uzyskania zgody Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na ich zawarcie (tzw. umowy biletowe).

09

Przechowywania danych i dokumentów stanowiących podstawę opracowania informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przez okres 5 lat od dnia przekazania tych informacji do RARS.

10

Złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.

11

Przekazania informacji o zamiarze zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej co najmniej na 14 dni przed planowaną datą zawieszenia lub zakończenia działalności.

12

Złożenia wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru – w terminie 14 dni od dnia:

trwałego zaprzestania wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw,
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia,
cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia,
ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, do wniosku o wykreślenie wpisu należy dołączyć dokumenty lub inne dowody potwierdzające okoliczności uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Dokumenty będące podstawą wykreślenia wpisu z rejestru na wniosek producenta lub handlowca zostały określone w § 10 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Infrastruktura sektora naftowego

Producenci i handlowcy obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania lub przesyłu ropy naftowej lub paliw przekazują w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych informacje na temat realizowanych oraz planowanych zmian infrastruktury sektora naftowego, na okres kolejnych 5 lat, w zakresie:

rozbudowy lub ograniczenia mocy produkcyjnych, z wyłączeniem przestojów remontowych,
zwiększenia lub zmniejszenia pojemności magazynowych, z określeniem pojemności dostępnych w ramach usługi magazynowania,
zwiększenia lub zmniejszenia zdolności przesyłowych, z wyłączeniem zawieszenia na czas remontów.
Formy przekazywania informacji

Dokumenty do Agencji powinny być przekazane w jednej z poniższych form:

pisemnej (dostarczenie do siedziby RARS np. tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście)
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wymogi w zakresie tego typu dokumentu zostaną spełnione w przypadku skorzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), będącej systemem informatycznym, dzięki któremu obywatele (także przedsiębiorcy) mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu. Wymaga to założenia konta (zarejestrowania się) na stronie EPUAP.GOV.PL (instrukcja na ten temat dostępna jest na powyższej stronie internetowej)
epuap.png

EPUAP

ISTOTNE INFORMACJE

Informacja przekazana poprzez platformę ePUAP musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym”, o który można wnioskować po założeniu konta w ePUAP.
Na platformie ePUAP w zakładce: Lista spraw – Zdarzenia losowe – Bezpieczeństwo narodowe – Zapasy interwencyjne ropy naftowej i paliw jest dostępny formularz do przesyłania informacji (miesięcznych i rocznej), odpowiednik elektronicznego pisma przewodniego. Natomiast same informacje, z uwagi na ograniczenia techniczne platformy ePUAP, będzie można przesyłać w postaci załączników formatu PDF
Każdy z załączników musi zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, niezależnie od podpisu dodawanego w platformie ePUAP

Pisma wysłane na adres elektroniczny organu (adres e-mail), z pominięciem adresu do doręczeń elektronicznych organu, nie wywołują skutków prawnych, które kodeks postępowania administracyjnego wiąże ze złożeniem pisma procesowego.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych