Ułatwienia dostępu

Uregulowania prawne

Akty normatywne

poniżej znajdziesz pliki w formacie PDF do pobrania

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r.

o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537, z późn. zm.)

Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2023 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2024 r.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru deklaracji składanej
przez producentów i handlowców Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (Dz. U. 2022 poz. 2588)

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2022 r.

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2407)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 982)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1812)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1807)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1693)                                                                                  

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1373)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie  szczegółowych danych umieszczanych w deklaracji oraz informacjach przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1806)

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych