Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Uregulowania prawne

2022-11-24 15:20

Wybrane akty normatywne - w formacie PDF - do pobrania

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1693) (rozmiar: 342.39 kB)

Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia  krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2021 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2022  r. - M. P. poz. 332 (rozmiar: 166.4 kB)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. poz. 411) (rozmiar: 1,45 MB)

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2022 r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych - Dz. U. z 2022 r. poz. 2407 (rozmiar: 647 kB)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych - Dz. U. z 2019 r. poz. 982 (rozmiar: 867,99 kB)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej - Dz. U. z 2014 r. poz. 1812 (rozmiar: 674,88 kB) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej - Dz. U. z 2014 r. poz. 1807 (rozmiar: 692,42 kB) 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej - Dz. U. z 2020 r. poz. 1373 (rozmiar: 277.94 kB) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej - Dz. U. z 2014 r. poz. 1806 (rozmiar: 692,15 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (20.03.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (24.11.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty