Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Sprzedaż likwidowanych rezerw strategicznych sprzętu i wyposażenia medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów włókienniczych

2015-10-12 08:44:18

Warunki
Przetargu pismenego na sprzedaż towarów

I. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż likwidowanych rezerw strategicznych sprzętu i wyposażenia medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów włókienniczych.

Wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży zawiera załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu.

II. Organizującym przetarg jest:

Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie,

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

III. Tryb postępowania.

 1. Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu pisemnego.
 2. Agencja zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Przetarg zostanie unieważniony, jeżeli w terminie składania ofert określonym
  w warunkach przetargu nie wpłynie żadna oferta lub oferty, które wpłynęły do Agencji nie spełniają wymagań określonych w warunkach przetargu.

  IV. Warunki udziału w przetargu.
  1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne
   i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej.
  2. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę, w terminie do dnia 29.10.2015 r. do godz. 10:00
   w miejscu i formie określonej w niniejszych warunkach przetargu.
  3. Oferent musi zaoferować cenę jednostkową nie niższą niż cena minimalna. Minimalne ceny jednostkowe zostały określone w załączniku nr 1 do warunków przetargu. Minimalne ceny nie zawierają podatku VAT. Stawka podatku VAT została określona w załączniku nr 1 warunków przetargu.
  4. Dopuszcza się możliwość składania ofert na dowolną ilość towaru i wybrane pozycje
   z załącznika nr 1 do warunków przetargu.
  5. Oferent może złożyć jedną ofertę zawierającą tylko jedną cenę na dany towar wymieniony
   w załączniku nr 1 do warunków przetargu.
  6. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium określonego w pkt V niniejszych warunków.

   V. Wadium.
   1. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 28.10.2015 r. do godz. 12:00 (wpłata następuje z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Agencji) w wysokości 10% łącznej wartości deklarowanych do zakupu towarów bez podatku VAT, ustalonej wg cen minimalnych zawartych w załączniku nr 1 do warunków przetargu na rachunek Agencji Rezerw Materiałowych, prowadzony przez BGK Oddział w Warszawie na konto
    nr 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Przykład ustalenia wysokości wadium:

Artykuł

Minimalna cena jednostkowa w zł

Ilość, której dotyczy oferta

Wartość wg minimalnej ceny jednostkowej w zł

Wysokość wadium w zł

Fartuch operacyjny

1,00

2 000

2 000,00

200,00

W przypadku składania przez Oferenta kilku ofert na różne towary, wadium może być wniesione oddzielnie na każdy towar lub jednym dowodem wpłaty, w wysokości odpowiadającej sumie wadiów odnoszących się do poszczególnych ofert ze wskazaniem w dowodzie wpłaty numerów pozycji z załącznika nr 1 do warunków przetargu, towarów których dotyczy oferta.

Przykład ustalenia wysokości wadium:

Artykuł

Minimalna cena jednostkowa
w zł

Ilość, której dotyczy oferta

Wartość wg minimalnej ceny jednostkowej w zł

Wysokość wadium
w zł

Oferta I

Fartuch operacyjny

1,00

2 000

2 000,00

200,00

Oferta II

Piżama szpitalna

4,00

1 000

4 000,00

400,00

 

Razem wadium

600,00

 1. Zwrot wadium (bez odsetek) nastąpi przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od daty powiadomienia Oferentów o rozstrzygnięciu przetargu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zwrócone
  w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru towarów.
 3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta lub Oferent podpisze umowę, a nie dokona zapłaty za zakupiony towar lub nie dokona odbioru towaru. W przypadku odebrania części zakupionych towarów, przepadkowi ulega wadium wniesione na towary, które nie zostały odebrane.

  VI. Wymagania dotyczące oferty.
  1. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do warunków przetargu. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
  2. Oferent zainteresowany zakupem różnych towarów jest zobowiązany do złożenia oferty na każdy towar oddzielnie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do warunków przetargu.
  3. Ofertę należy dostarczyć do Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie,
   00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 w terminie do dnia 29.10.2015 r. do godz. 10:00 (osobiście albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Oferta musi być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków przetargu, po zapakowaniu jej w dwie koperty.

Koperta zewnętrzna powinna zawierać:    

-    nazwę i adres nadawcy,

-    nazwę i adres adresata.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać:     

-    określenie nadawcy oraz jego adres,

-    opis o treści:

„OFERTA NA ZAKUP TOWARÓW”

Nie otwierać przed dniem 29.10.2015 r. do godziny 11:00

 1. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po tym terminie Agencja zwróci Oferentowi bez otwierania.
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
 • aktualny odpis z KRS albo innego dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji podmiotów gospodarczych wystawionego albo wygenerowanego z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia oferty – o ile dotyczy,
 • aktualną umowę spółki (w przypadku spółek cywilnych),
 • kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków,
 • pełnomocnictwo, jeżeli Oferent chciałby działać przez pełnomocnika,
 • dowód wpłaty wadium,
 • wykaz wpłaconych wadiów, w przypadku składnia kilku ofert, opracowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych warunków,
 • wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą (należy wymienić składane dokumenty
  o których mowa powyżej w pkt. 1-7).

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Dokumenty, o których mowa wyżej w przypadku tłumaczenia z języka obcego powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego lub adwokata, jeśli radca prawny lub adwokat posiada upoważnienie osób reprezentujących oferenta do poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów.

 1. W przypadku składania przez Oferenta więcej niż jednej oferty, dokumenty wymienione powyżej w pkt 5 należy złożyć po 1 egzemplarzu.
 2. Oferta wraz z dokumentami powinna być ponumerowana.
 • Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia określonego jako ostateczny termin
  składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Otwarcie i wybór ofert:
 1. Otwarcia ofert w dniu 29.10.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45 dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa zgodnie z poniższymi kryteriami:
   a) kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa towaru bez podatku VAT;
   b) w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną jednostkową dodatkowym kryterium wyboru
       oferty będzie ilość towaru wskazana w ofercie. Wybrana zostanie oferta obejmująca
       większą ilość towaru;
   c) w przypadku złożenia ofert zawierających taką samą cenę jednostkową oraz taką samą
       ilość towaru, kolejnym kryterium wyboru oferty będzie moment jej złożenia (dzień
       i godzina). Wygrywa oferta złożona wcześniej.
 3. W przypadku, kiedy złożona oferta nie obejmuje całej ilości towaru zaoferowanego do sprzedaży, Agencja dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednej oferty zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej w pkt. 2.
 4. Agencja dopuszcza możliwość realizacji wybranej oferty w ilości mniejszej niż
  w przedłożonej ofercie z powodów, o których mowa w pkt 3, za zgodą Oferenta. W przypadku braku takiej zgody Oferenta, jego oferta zostaje odrzucona.
 5. Oferent, który zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty jest zobowiązany do zwarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze oferty.
 6. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
  w terminie wskazanym w pkt. 5, Agencja może zaproponować zawarcie umowy Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności, jako oferta najkorzystniejsza.
 7. W przypadku złożenia tylko jednej oferty, a następnie uchylania się oferenta od zawarcia umowy Agencja zastrzega sobie możliwość uzyskania zastępczego oświadczenia woli,
  o którym mowa w art. 64 K.c., co do zawarcia umowy.
 8. Agencja poprawi w ofercie:
  a) oczywiste omyłki pisarskie,
  b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
      poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, którego oferta została poprawiona.

 1. Odrzuca się ofertę i wyklucza z przetargu Oferenta, który:
  a) nie spełnia wymogów określonych w warunkach przetargu,
  b) złożył ofertę, której cena jednostkowa jest niższa niż cena minimalna określona
      w warunkach przetargu,
  c) nie wpłacił wadium w wymaganej wysokości i wskazanym terminie.

  IX.
  Inne postanowienia:
  1. Oferenci zainteresowani zakupem towarów mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym towarów przeznaczonych do sprzedaży w dniach od 19.10.2015 r.
   do 26.10.2015 r., w godz. 10:00
   – 13:00 w Składnicach ARM wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszych warunków przetargu.
  2. Towary wystawione do sprzedaży zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przed 1990 r., nie posiadają znaku CE oraz deklaracji zgodności EC/CE/WE, w związku z powyższym mogą nie spełniać wymogów zasadniczych Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia
   14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych wdrożonej do prawa polskiego Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 r. Nr 16, poz.74).
  3. Towar wystawiony do sprzedaży w poz. 67-74 w załączniku nr 1 do warunków przetargu - waga osobowa, lekarska do 150 kg ze wzrostomierzem, nie posiada aktualnej legalizacji.
  4. Do ceny podanej w ofercie zostanie doliczony należny podatek VAT.
  5. Oferent zobowiązany jest dokonać zapłaty za zakupiony towar przed jego odbiorem.
  6. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynu Składnicy ARM wskazanego przez Oferenta w ofercie, własnym staraniem i na własny koszt Oferenta, w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.
  7. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Agencja może żądać kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

        a) nieodebrania przez Oferenta towaru – w wysokości 2 % wartości nieodebranego towaru
            za każdy dzień opóźnienia,

        b) niewpłacenia przez Oferenta należności za zakupiony towar – w wysokości 2 % wartości
            towaru za każdy dzień opóźnienia,

        c) wyliczając powyższe kary, Agencja jako podstawę do ich naliczenia przyjmie wartość
            towarów bez podatku VAT.

 1. Agencja ma prawo potracenia kar umownych z wpłaconego wadium.
 2. Agencja oświadcza, iż stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska
  i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 3. Oferent przyjmuje do wiadomości, że System Zarządzania Środowiskowego wymaga informowania Agencji o wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z realizacją umowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.
 4. Niniejsze warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: arm.gov.pl/ oraz www.bip.arm.gov.pl w zakładce „Rezerwy strategiczne/Rezerwy medyczne/Sprzedaż rezerw medycznych” oraz w zakładce „Komunikaty/Komunikaty dotyczące rezerw medycznych”.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać od osób upoważnionych do kontaktów z oferentami po numerami telefonów 22 36 09 306,
22 36 09 305.

Załączniki:

Dokument Adobe Acrobat Nr 1 – wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego (rozmiar: 282.31 kB)

Nr 2 – formularz ofertowy (rozmiar: 47.5 kB)

Nr 3 – oświadczenie (rozmiar: 45 kB)

Nr 4 – projekt umowy sprzedaży (rozmiar: 65.5 kB)

Nr 5 – wykaz wadiów (rozmiar: 42.5 kB)

 

 

 

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (09.10.2015)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (09.10.2015)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (12.10.2015)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty