Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zasady udzielania zamówień

2021-02-23 15:15:38

Postępowanie

 1. Postępowanie poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które prowadzi się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej Agencji w zakładce „rezerwy techniczne”. Ponadto ogłoszenie o postępowaniu przetargowym przesyłane jest do przedsiębiorców, którzy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu.
 2. Postępowanie prowadzone jest w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. W ramach prowadzonego postępowania Oferentom biorącym udział w postępowaniu, zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji usługi przechowywania i wymiany rezerw strategicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 3. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1. Nie zaprasza się Oferentów, którzy realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy oraz tych, którzy wg posiadanych przez Agencję informacji nie są wiarygodni lub nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.
 4. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymują od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania) oraz otrzymują warunki przetargu, w których m.in. określony jest opis przedmiotu zamówienia, tryb postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wymagania dotyczące oferty, kryteria wyboru ofert, sposób przygotowania oferty, termin związania ofertą, wskazanie terminu i miejsca złożenia oferty, wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wzór formularza oferty, projekt umowy, wymagane dokumenty. Na tym etapie postępowania dokonywana jest ocena, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.
 5. W drugim etapie postępowania prowadzone są negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostały przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej. Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się Oferentów, którzy spełnili wymagania określone w warunkach.

Wymagania stawiane oferentom:

 1. Osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, muszą spełniać wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i być przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

 1. W wybranych postępowaniach przetargowych Agencja żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Unieważnienie postępowania:

 1. Żaden z przedsiębiorców nie spełnia wymagań określonych w warunkach przetargu.
 2. Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Agencja może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Oferenci, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze nie wnoszą wymaganego zabezpieczenia lub uchylają się od zawarcia umowy.
 4. Nastąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży już w interesie Agencji.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (12.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty