Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu na nieodpłatne przekazanie towarów w ramach likwidacji technicznych rezerw strategicznych

2015-05-29 14:04:25

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU NA NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE TOWARÓW W RAMACH LIKWIDACJI TECHNICZNYCH REZERW STRATEGICZNYCH

 1. Agencja Rezerw Materiałowych działając zgodnie z zapisami ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. nr 229 poz. 1496 z późn. zm.) informuje o likwidacji rezerw strategicznych w drodze nieodpłatnego przekazania.

Szczegółowy wykaz towarów znajduje się w Załączniku nr 1 do przedmiotowego ogłoszenia.

2. Warunki nieodpłatnego przekazania:

 • O przekazanie przedmiotowego asortymentu, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. nr 229 poz. 1496 z późn. zm.) mogą ubiegać się jedynie państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego lub utworzone przez nie jednostki organizacyjne;
 • Podmioty o których mowa w ppkt „a” zainteresowane otrzymaniem towarów w drodze nieodpłatnego przekazania, zobowiązane są do złożenia wniosku o zapotrzebowanie na dany towar zawierającego oświadczenie o przydatności określonego asortymentu do realizowanych zadań statutowych, poniesieniu kosztów odbioru;
 • Nieodpłatne przekazanie towaru nastąpi po podpisaniu umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie towaru powinien zawierać:

 • Nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie towaru;
 • Wskazanie towaru/towarów, którego wniosek dotyczy;
 • Oświadczenie o przydatności określonego asortymentu do realizowanych zadań statutowych;
 • Oświadczenie, iż przekazany towar zostanie odebrany na koszt Przyjmującego;

4. Agencja dokona wyboru podmiotu, któremu przekaże przedmiotowe towary wg. następujących kryteriów:

 • Zapotrzebowania podmiotu na dany towar;
 • Uzasadnionej przydatności danego towaru do realizacji zadań statutowych podmiotu;
 • Rachunku ekonomicznego, wyrażającego się w dążeniu do zapewnienia obniżenia kosztów nieodpłatnego przekazania.
 1. Wnioski o nieodpłatne przekazanie towaru należy złożyć do Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa w terminie do 9 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 (osobiście – recepcja XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).

Koperta winna być oznaczona napisem:

„Wniosek o nieodpłatne przekazanie towarów – magazyn w ………………….”

„NIE OTWIERAĆ PRZED 9 czerwca 2015 R. GODZ. 12:00”

 1. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania.
 2. Informacja o wynikach postępowania i zawarciu umowy z wybranym podmiotem zostanie opublikowana na stronie internetowej Agencji pod adresem: arm.gov.pl zakładka „Rezerwy strategiczne/Rezerwy Techniczne”.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w:
  Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie,
  ul. Grzybowska 45
  tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 120

Załączniki:

  Załącznik_nr_1_-_Wykaz_towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania  (rozmiar: 40 kB)

 Załącznik_nr_2_-_Wzór umowy_na nieodpatne_przekazanie_towarów(rozmiar: 76 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (29.05.2015)
Pierwsza publikacja: Monika Proskura (29.05.2015)
Ostatnia publikacja: Monika Proskura (29.05.2015)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty