Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Stawka i zasady wyliczania opłaty zapasowej

2021-02-24 12:10:55

Opłata zapasowa

Stawka opłaty zapasowej

Maksymalne stawki opłaty zapasowej zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy nie mogą być wyższe od:

  • 90 PLN za tonę ekwiwalentu ropy naftowej
  • 160 PLN za tonę gazu płynnego LPG

Aktualne stawki opłaty zapasowej – wg rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej wynoszą:

  • 43,00 PLN za tonę ekwiwalentu ropy naftowej
  • 99,00 PLN za tonę gazu płynnego LPG
Zasady wyliczania opłaty zapasowej

Dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG)

Opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru:

Oz = (Wh lub Wp) x U

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Oz – opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG)

Wh – sumę wielkości przywozu paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 ustawy w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4 pkt 3 ustawy, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065

Wpr – wielkość produkcji paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 ustawy w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4 pkt 3 ustawy, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065

U – stawkę opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej określoną przepisach wydanych na podstawie art. 21b ust. 9.

 

Dla gazu płynnego (LPG)

Opłatę zapasową dla gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru:

OL = (Gh lub Gp) x Z

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

OL – opłatę zapasowa dla gazu płynnego (LPG)

Gh – wielkość przywozu gazu płynnego (LPG) dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 ustawy w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych

Gpr – wielkość produkcji gazu płynnego (LPG) w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 ustawy w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych

Z – stawkę opłaty za tonę gazu płynnego (LPG) określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 21 b ust. 9.

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa przy sporządzaniu Informacji o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości opłaty zapasowej za dany miesiąc (Informacja – załącznik nr 1) należy dokonywać zaokrąglania kwot opłaty zapasowej do pełnych złotych wg następujących zasad:

  • końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się
  • końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Opłatę zapasową należy wpłacać w wysokości wynikającej z dokonanych we wskazany sposób wyliczeń.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty