Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu – usługa przechowywania masła

2022-01-11 13:47:43

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” lub „RARS”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców  - producentów masła, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia odpłatnej usługi przechowania rezerwy strategicznej masła, obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Informacje ogólne

Przedmiotem przechowania będzie masło niesolone, wyprodukowane ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego, o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniej niż 82%, przeznaczone do długookresowego przechowywania w chłodniach w temperaturze poniżej -22,1°C, spełniające minimalne wymagania określone przez Agencję, zwane dalej „masłem”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania masło z magazynów dotychczasowych przechowawców wskazanych przez Agencję (województwo podlaskie), w terminie określonym w „Warunkach przetargu” (termin obowiązywania umów upływa w marcu 2022 r.);
 • świadczyć będzie usługę przechowywania masła obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana masła polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania, określonej ilości rezerwy strategicznej masła, masłem wyprodukowanym przez oferenta, w takiej samej ilości i wymaganej jakości tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowania (licząc od daty produkcji) określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania powinno pozostać nie mniej niż 12 miesięcy.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania masła (obejmującą wszystkie czynności wynikające z umowy, w tym również koszt przejęcia masła na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy), Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (plus VAT).

Jakość masła zgodna z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

Wymagania dla Przedsiębiorców

Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania masła obejmującej magazynowanie i wymianę.

Przedsiębiorca, który świadczyć będzie na rzecz Agencji usługę przechowywania masła, powinien zapewnić w szczególności:

 • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;
 • dokonanie przejęcia, w terminie określonym w „Warunkach przetargu”, masła na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy, wskazanego przez Agencję;
 • przechowywanie masła w chłodni własnej lub w chłodni do której Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanej na terenie Polski, przy zapewnieniu jej ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.;
 • przechowywanie masła zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania   w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej  partii masła, jego identyfikację i kontrolę;
 • wymiany masła prowadzone w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianami przechowywanej rezerwy;
 • wymaganą jakość masła przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 • oznakowanie rezerw strategicznych masła w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych ( Urz. L 119 z 4.5.2016).
 • posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w formie określonej w warunkach przetargu.

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa przechowania  ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanej rezerwy. Masło stanowiące rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowania masła obejmującą magazynowanie i wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania masła.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert. 

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania masła w złotych za tonodobę (bez VAT).

Tandem Zakupowy dokona wyboru najkorzystniejszych ofert według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania masła w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującą magazynowanie i wymianę oraz koszty przejęcia masła ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowań przetargowych Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

Okres świadczenia usługi przechowania będzie wynosił 2 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy, w formie określonej w warunkach przetargu.

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej RARS www.rars.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

Bez szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych Przedsiębiorcy nie mogą złożyć oferty.

Zainteresowani Przedsiębiorcy

Zainteresowani Przedsiębiorcy powinni w terminie do 21 stycznia 2022 r. do godziny 15.00 złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub na adres e-mail: sek_bz@rars.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru.

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 212 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_bz@rars.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej RARS www.rars.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Załącznik 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 28.96 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Justyna Gdańska-Zadroga (11.01.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (11.01.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (11.01.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty