Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę masek pełnotwarzowych

2021-10-13 12:01:14

OGŁOSZENIE

o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę masek pełnotwarzowych

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę masek pełnotwarzowych.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa masek pełnotwarzowych do magazynu (-ów) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zlokalizowanych na terenie kraju.

Termin dostawy towaru: do 30.12.2021 r.

Maski pełnotwarzowe, które zostaną dostarczone muszą:

 1. odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG i spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,  
 2. być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynów,
 3. posiadać minimum 15 letni okres gwarancji na towar w czasie przechowywania maski, z uwzględnieniem ewentualnych przeglądów zalecanych przez producenta maski, wykonywanych w ilości nie większej niż dwukrotnie w okresie 15 lat. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak iż okres ten nie może być krótszy niż 15 lat. W przypadku posiadania przez maskę okresu  trwałości określonego przez producenta towaru, okres gwarancji będzie obowiązywał do upływu okresu trwałości określonego przez producenta towaru. W przypadku użycia maski, okres ten będzie nadal obowiązywał, po wykonaniu przez Agencję czynności określonych przez producenta umożliwiających dalsze bezpieczne użytkowanie towaru. Okres gwarancji na maskę, która nie będzie posiadała okresu trwałości określonego przez producenta, będzie liczony od daty produkcji maski.

Informacje dotyczące ilości towaru będących przedmiotem dostawy oraz objętych usługą przeglądów oraz miejsc ich dostawy i planowanego przechowywania, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy. Towar, który jest przedmiotem postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celach wsparcia wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, realizacji interesów narodowych rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego. Dlatego też, towar ten musi być utrzymywany w stałej gotowości do użycia.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta.

 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
 2. Oferent musi spełniać wymogi aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt III.7.
 3. Oferent zobowiązany jest udzielić gwarancji na towar na okres minimum 15 lat licząc od daty jego produkcji, z uwzględnieniem ewentualnych przeglądów zalecanych przez producenta maski, wykonywanych w ilości nie większej niż dwukrotnie w okresie 15 lat trwania gwarancji. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak iż okres ten nie może być krótszy niż 15 lat. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta towaru, okres gwarancji będzie obowiązywał do upływu okresu trwałości określonego przez producenta towaru. W przypadku użycia maski, okres ten będzie nadal obowiązywał, po wykonaniu przez Agencję czynności określonych przez producenta umożliwiających dalsze bezpieczne użytkowanie towaru. Okres gwarancji na maskę, która nie będzie posiadała okresu trwałości określonego przez producenta, będzie liczony od daty produkcji maski.
 4. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji gwarancji na opakowanie bezpośrednie i zbiorcze towaru. Gwarancja ta nie może być krótsza niż okres udzielonej gwarancji na towar.
 5. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie zbiorcze towaru. Rękojmia ta nie może być krótsza niż 10 lat.
 6. Oferent jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonaną usługę przeglądu masek pełnotwarzowych – dotyczy wyłącznie w przypadku masek wymagających okresowych przeglądów:

a) na okres od wykonania I przeglądu masek do wykonania II ich przeglądu, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądu towaru bez zastrzeżeń, obowiązującą do momentu wykonania kolejnego przeglądu towaru zgodnie z harmonogramem określonym w instrukcji użytkowania towaru lub do upływu okresu trwałości określonego przez producenta towaru,

b) na okres od wykonania II przeglądu masek do wykonania III ich przeglądu (jeżeli towar posiada dłuższy niż 15 –letni okres gwarancji na towar) lub do upływu okresu gwarancji na towar (jeżeli towar posiada 15 – letni okres gwarancji na towar), licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądu towaru bez zastrzeżeń.

7. Przeglądy masek pełnotwarzowych mogą być dokonywane wyłącznie przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie autoryzowane przez producenta masek pełnotwarzowych będących przedmiotem dostawy.

8. Podmiot wykonujący usługę przeglądu masek musi stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta masek części zamienne i materiały eksploatacyjne oraz posiadać mobilne stanowisko testowe do wykonania badania szczelności maski w przypadku konieczności wykonania tej czynności w ramach przeglądu towaru zgodnie z harmonogramem określonym w instrukcji użytkowania towaru oraz możliwości logistyczne do wykonania przeglądu masek w magazynach, w których towar będzie przechowywany, przypadku konieczności wykonania przeglądu towaru w okresie jego gwarancji.

9. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.

10. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.).

11. Oferent zobowiązany jest dostarczyć towar na certyfikowanych europaletach.

12. Oferent zobowiązany jest przesłać w terminie wskazanym w pkt V ppkt 1 niniejszego ogłoszenia deklarację zgodności EC/CE/WE, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 136:2001 (EN 136:1998), opis techniczny towaru oraz instrukcję użytkowania zawierającą informacje na temat czasookresów oraz czynności do wykonania w ramach przeglądów masek pełnotwarzowych.

13. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

a) 1 % wartości dostawy (z podatkiem VAT) na czas dostawy towaru,

b) 0,5 % wartości dostawy (z podatkiem VAT) na czas trwania umowy (15 lat).

Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

III.  Inne postanowienia.

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego, zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
 2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej rars.gov.pl oraz bip.rars.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 4. Ilości towaru, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsce dostarczenia i przechowywania towaru zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2).
 6. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

 1. administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl, lub tel. 22 3609237,
 3. dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty w celu:
   • przygotowania, zawarcia, realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
   • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),

d. dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, natomiast zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e. dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

f. osobom, których dane dotyczą przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania tego prawa,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

g. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy,

h. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

 1. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
  1. cena oferty (łączna wartość dostawy towaru z podatkiem VAT + łączna wysokość wynagrodzenia z podatkiem VAT za wykonanie usługi przeglądu towaru w okresie 15 lat,
  2. okres gwarancji na towar. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta, okres udzielonej gwarancji przez  Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak iż okres trwałości nie może być krótszy niż 15 lat. Okres gwarancji pozwalający uzyskać największą liczbę punktów będzie wynosił 20 lat.

W przypadku, gdy towar będzie posiadał dłuższy okres gwarancji równy okresowi trwałości określonemu przez producenta towaru lub okres ten będzie określany mianem „do technicznego zniszczenia” etc, Oferent otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w tym kryterium.

 1. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) towarów, które wprowadzane są do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie dostawy towaru, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej RARS: www.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 20.10.2021 roku w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@rars.gov.pl.
 2. Do Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym należy dołączyć:
  • deklarację zgodności EC/CE/WE,
  • certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 136:2001 (EN 136:1998),
  • instrukcję użytkowania zawierającą informacje na temat czasookresów oraz czynności do wykonania w ramach przeglądów masek pełnotwarzowych.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl oraz www.rars.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.

      Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 288

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (rozmiar 48.5 kB)

Załącznik nr 2 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 127.5)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Hubert Burczyński (11.10.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (12.10.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (13.10.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty