Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Dostawa stołów operacyjnych

2021-10-06 15:34:08

 BZ.4101.55.2021/886                                                                                      Warszawa, dnia 05.10.2021 r.

 

     OGŁOSZENIE

o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie
na dostawę stołów operacyjnych

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej RARS prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę stołów operacyjnych.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące dostawy będącego przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa stołów operacyjnych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia do magazynu RARS.

Planowany termin dostawy towaru: do dnia 17 grudnia 2021 r.

Stoły operacyjne, które zostaną dostarczone muszą być:

   • wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i spełniać wymagania określone w przepisach tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
   • wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynów.

Informacje dotyczące ilości towaru oraz miejsce jego dostawy (przechowywania), stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Towary będące przedmiotem niniejszego postępowania kupowany są z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, towar ten musi być utrzymywany w stałej gotowości do użycia.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta

  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
  2. Oferent jest zobowiązany udzielić Agencji na towar będący przedmiotem zamówienia rozszerzonej rękojmi:
   • na okres, w którym towar będzie przechowywany, przez który należy rozumieć okres czasu liczony od dnia odbioru towaru przez Agencję do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne w czasie jego przechowywania oraz możliwość jego użycia zgodnie z przeznaczeniem w każdym momencie tego okresu;
   • na okres, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, przez który należy rozumieć czas liczony od dnia wydania towaru do użycia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz możliwość jego używania zgodnie z przeznaczeniem.

Wydanie towaru do użytkowania przerywa bieg okresu rękojmi, w którym towar był przechowywany i jednocześnie rozpoczyna bieg okresu rękojmi, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku niewydania towaru do użytkowania w okresie obowiązywania rękojmi na towar w czasie przechowywania, rękojmia ta ulega wydłużeniu o okres rękojmi, w której towar byłby używany.

  1. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie bezpośrednie (skrzynia) towaru. Rękojmia ta nie może być krótsza niż okres rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielony przez Oferenta.
  2. Oferent zobowiązany jest przesłać opis techniczny oraz instrukcję używania wraz z fotografiami stołu operacyjnego oraz wyposażenia dodatkowego w terminie wskazanym w pkt VI ppkt 1.
  3. Agencja zastrzega, że może zwrócić się do Oferenta o zaprezentowanie towaru w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Agencję zaproszenia dotyczącego prezentacji towaru.
  4. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości dostawy z podatkiem VAT. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.) lub gwarancji ubezpieczeniowej.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.rars.gov.pl, w zakładce - Informacje niejawne.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

   1. administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
   2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
   3. dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
    • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   4. dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, natomiast zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   5. dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   6. osobom, których dane dotyczą przysługuje:
    • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
    • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
    • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
   7. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   8. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

V. Inne postanowienia

   1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania).
    W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjni (w tym elektronicznej).
   2. Towar, który Agencja zakupi oraz miejsce jego dostawy (przechowywania), zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
   3. Szczegółowe zasady współpracy miedzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie przesłany Oferentowi wraz z zaproszeniem do składania ofert.
   4. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2).
   5. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert – cena oferty z podatkiem VAT 80% i 20% okres rozszerzonej rękojmi na towar.  
   6. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

   1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2) wraz z kopią:
    • aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
    • zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych w terminie do dnia 7 października 2021 r. do godz. 12.00 w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: beata.wilenska@rars.gov.pl.
   2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
   3. Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 314.

Załączniki

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (rozmiar 68 kB)

Załącznik nr 2 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 49.35 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Justyna Gdańska-Zadroga (04.10.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (05.10.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (06.10.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty