Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi przeglądów nadciśnieniowych aparatów powietrznych AERIS

2021-07-23 12:17:02

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup usługi

przeglądów nadciśnieniowych aparatów powietrznych AERIS

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów nadciśnieniowych aparatów powietrznych AERIS produkcji firmy FENZY – GROUPE BACOU – DALLOZ z siedzibą we Francji.

Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów objętych usługą.

Przedmiotem zamówienia będzie zakup usługi przeglądów nadciśnieniowych aparatów powietrznych AERIS produkcji firmy FENZY – GROUPE BACOU – DALLOZ z siedzibą we Francji w miejscach ich przechowywania, tj. w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego, łódzkiego
i dolnośląskiego, w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania tego sprzętu za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.

Termin wykonywania usługi przeglądów:

         I przegląd:          sierpień 2021 r.,

         II przegląd:         luty 2022 r.,

         III przegląd:        sierpień 2022 r.,

         IV przegląd:        luty 2023 r.,

         V przegląd:        sierpień 2023 r.

Producentem nadciśnieniowych aparatów powietrznych AERIS jest firma FENZY – GROUPE BACOU – DALLOZ z siedzibą we Francji. Przedmiotowy sprzęt został zakupiony w 2006 r., nie był używany
i podlegał przeglądom gwarantującym sprawność działania i bezpieczeństwo jego użytkowania. Przeglądy były wykonywane przez wykwalifikowany i autoryzowany przez producenta w/w sprzętu personel.

Ostatni przegląd główny omawianego sprzętu został wykonany w czerwcu 2018 r. W ramach tego przeglądu zostały wymienione części składowe sprzętu określone przez producenta w instrukcji obsługi towaru, tj.:

 • membrana wdechowa i wydechowa oraz uszczelki w masce,
 • zawór, sprężyna i tłok w automacie oddechowym,
 • uszczelki w reduktorze wysokiego ciśnienia (HP zestaw do reduktora, zestaw do sygnału alarmowego, zestaw do reduktora, zestaw do tłoka, zestaw uszczelek do reduktora HP, zestaw uszczelek do zaworu H/P, zestaw uszczelek 200/300B, zestaw do manometru HP W/O, zestaw M/P).

Ostatni przegląd okresowy omawianego sprzętu został wykonany w grudniu 2020 r. w ramach którego został wykonany test szczelności i funkcjonowania kompletnego aparatu oddechowego. W wyniku przeprowadzonych czynności zostało stwierdzone, że sprzęt jest sprawny i w pełni gotowy do użycia.

Dodatkowo w czerwcu 2020 r. został wymieniony zestaw uszczelek do zaworu H/P w reduktorze wysokiego ciśnienia oraz w maju 2021 r. zostały wymienione butle tlenowe.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. przeglądu sprzętu oraz wykonania czynności, których terminy oraz zakres określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym),
 2. wymiany zestawu uszczelek do zaworu H/P w reduktorze wysokiego ciśnienia, która polegać będzie
  na wyjęciu zestawu uszczelek do zaworu H/P w reduktorze wysokiego ciśnienia, a następnie włożeniu nowego i nieużywanego w/w zestawu uszczelek dedykowanego przez producenta towaru pochodzącego z bieżącej produkcji. Zestaw uszczelek do zaworu H/P w reduktorze wysokiego ciśnienia, który zostanie zastąpiony nowym, Oferent zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności aktualnie obowiązującej ustawy z dnia
  14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

Postepowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca przechowywania rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych,
tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone
w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy,
z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.rars.gov.pl, w zakładce - Informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 107.

Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi spełniać wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferent musi spełniać wymogi przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt 4 w ppkt 6 niniejszego ogłoszenia.
 3. Przeglądy nadciśnieniowych aparatów powietrznych AERIS mogą być dokonywane wyłącznie przez personel wykwalifikowany i autoryzowany przez producenta sprzętu tj. FENZY – GROUPE BACOU – DALLOZ z siedzibą we Francji lub jego następcę prawnego.
 4. Przeglądy mogą być wykonywane wyłącznie na odpowiednim stanowisku testowym oraz muszą być zastosowane specjalistyczne narzędzia i części zamienne stosowane przez producenta sprzętu, tj. FENZY – GROUPE BACOU – DALLOZ z siedzibą we Francji lub jego następcę prawnego.
 5. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa z zakresu BHP, Ochrony Ppoż
  i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
 6. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy muszą
  być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.).
 7. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres
  nie krótszy niż 6 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądów sprzętu bez zastrzeżeń.
 8. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za usługę (z podatkiem VAT),
  o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 9. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na postawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy.
 10. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.

Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu,
  z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone
  w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy
  z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej rars.gov.pl oraz bip.rars.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 3. Ilości towaru, który Agencja zakupi oraz miejsce ich dostawy (przechowywania), zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów o ochronie danych
  osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

 1. administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą
  w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
 3. dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
  • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku
   prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, natomiast zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. osobom, których dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,         któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 7. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
 8. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 9. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert, to 100 % cena oferty (łączne wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądów sprzętu).
 10. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który
  w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 3) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia
  o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
  (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 27.07.2021 r. w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@rars.gov.pl.
 2. Do Zgłoszenia udziału w postepowaniu przetargowym należy dołączyć:
  • dokumenty potwierdzające, że Oferent posiada personel wykwalifikowany i autoryzowany przez producenta sprzętu, tj. FENZY – GROUPE BACOU – DALLOZ z siedzibą we Francji lub jego następcy prawnego.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej rars.gov.pl – w zakładce Aktualności – Ogłoszenia na zakup towarów do rezerw medycznych.

Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 312

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (23.07.2021)
Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (23.07.2021)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (23.07.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty