Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Antytoksyna botulinowa

2021-07-23 09:56:53

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę Antytoksyny botulinowej.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę Antytoksyny botulinowej.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Antytoksyny botulinowej wieloważnej ABE (Antitoxinum botulinicum polyvalens ABE) 10 ml fiolki do magazynu hurtowni farmaceutycznej wskazanej przez Agencję, zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego.

Termin dostawy produktu leczniczego do magazynu farmaceutycznego do dnia: 30.09.2021 r.

 Produkt leczniczy musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w szczególności musi:

-   posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na produkt leczniczy,

-   pochodzić z legalnego źródła dostaw i pozostawać w legalnym łańcuchu dostaw,

-   posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tego leku.

 

 Realizując dostawę produktu leczniczego Oferent:

 • zapewni załadunek i transport produktu leczniczego zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
  2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,
 • przekaże wraz z dostarczonym produktem leczniczym wydruk potwierdzający utrzymanie podczas transportu produktu temperatury w granicach określonych przez jego producenta.

 

Informacje dotyczące ilości produktu oraz miejsce jego dostawy (przechowywania), stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Produkt leczniczy będący przedmiotem niniejszego postępowania kupowany jest
z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o rezerwach strategicznych rezerwy strategiczne tworzone
są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, porządku
i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, produkt ten musi być utrzymywany w stałej gotowości do użycia.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia
05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem
w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających
do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem
do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.rars.gov.pl, w zakładce - Informacje niejawne.

 

 • Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Oferent musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania – producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnejdot. hurtowni farmaceutycznych.
  2. Oferent będący wytwórcą produktu leczniczego będącego przedmiotem zamówienia musi posiadać aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego lub w przypadku hurtowni farmaceutycznej Oferent musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej obejmujące swoim zakresem produkt leczniczy będący przedmiotem zamówienia.
  3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie,
   o którym mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia.
  4. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt IV w pkt 6 niniejszego ogłoszenia.
  5. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na postawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy.
  6. Oferent zobowiązany jest realizując dostawę produktu leczniczego zapewnić jego załadunek i transport spełniający wymagania rozporządzania Ministra Zdrowia
   w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
  7. Dostarczany produkt leczniczy musi pochodzić z legalnego źródła dostaw
   i pozostawać w legalnym łańcuchu dostaw.
  8. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia z podatkiem VAT. Zabezpieczenie może zostać złożone
   w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
   lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

 

 1. Inne postanowienia
 2. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu,
  z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Agencja zaprasza do udziału
  w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają
  od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia,
  w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy
  z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone
  w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów
  i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej rars.gov.pl oraz bip.rars.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 4. Agencja nie wyraża zgody na skorzystanie z instytucji pośrednika w obrocie produktami leczniczymi.
 5. Ilość produktu leczniczego, którą Agencja zakupi oraz miejsce jego dostawy (przechowywania), zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy
  z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 6. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku
  z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
 • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego
  z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
  w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, natomiast zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne
  w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
 • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 1. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert, jest cena 100%
  (cena = wartość dostawy produktu leczniczego z podatkiem VAT do magazynu wskazanego przez RARS).
 2. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 4. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć:
 • formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1)
 • kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu
  w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • kartę charakterystyki produktu leczniczego,
 • kopię pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na oferowany produkt leczniczy,
 • kopię zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej obejmujące swoim zakresem obrót produktem leczniczym będącym przedmiotem niniejszego postepowania – dotyczy hurtowni farmaceutycznych / zezwolenie na wytworzenie produktu leczniczego obejmującego produkt leczniczy będący przedmiotem niniejszego postępowania.
 • aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych, wystawiony lub wygenerowany z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert z oświadczeniem Oferenta
  o następującej treści: „potwierdzamy aktualność wpisów na dzień złożenia oferty”,

 

(w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 15.30 w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: beata.wilenska@rars.gov.pl.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod
  nr telefonu: 22 36 09 314.

 

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Hubert Burczyński (22.07.2021)
Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (23.07.2021)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (23.07.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty