Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi transportu produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych

2021-06-09 15:41:49

Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportu (przewozu) specjalistycznego produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub wyrobów medycznych na terenie Polski przez okres 3 lat od dnia podpisania umowy, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w wyniku negocjacji.

Transportem mogą zostać objęte następujące rodzaje produktów:

 1. produkty lecznicze, o których mowa w ustawie z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne, i/lub
 2. produkty biobójcze, o których mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych, i/lub
 3. wyroby medyczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

W zależności od rodzaju produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub  wyrobów medycznych oraz wymagań dotyczących  transportu określonych przez ich producentów, Oferent zobowiązany będzie zapewnić środki transportu umożliwiające przewóz produktów:

 • w temperaturze 15°C - 25°C,
 • w temperaturze 2°C - 8°C (tzw. „zimny łańcuch dostaw”),
 • bardzo silnie działających, odurzających oraz psychotropowych,
 • zgodnie z postanowieniami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do przewozu produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub wyrobów medycznych w ilościach i terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Poszczególne transporty realizowane będą w zależności od bieżących potrzeb Agencji. Ilość produktów, kubatura oraz trasa przewozu będą każdorazowo zgłaszane przez Agencję z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Planowana przez Agencję wielkość przewozów wynosi maksymalnie ok 5.000 km w ciągu jednego roku.

W przypadku przewozu produktów leczniczych Oferent musi zapewnić ich załadunek, transport i rozładunek spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Ponadto Oferent zobowiązany będzie do przekazania Agencji wydruków potwierdzających utrzymanie podczas transportu produktów leczniczych temperatury w granicach określonych przez ich producentów.

Wymogi w stosunku do Oferenta:

W przypadku wyboru Państwa oferty, Agencja wystąpi do Oferenta o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. aktualny wypis z właściwej bazy podmiotów, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia co najmniej na poziomie 100.000,00 zł;
 3. kopię OC pojazdów, którymi przewożone będą produkty;
 4. kopię świadectwa wzorcowania oraz kopię mapowania pojazdów, którymi będą przewożone produkty lecznicze;
 5. kopię zaświaczenia potwierdzającą odbycie szkolenia w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, przez kierowców, którzy będą przewozili produkty lecznicze.

Dokumenty o których mowa w pkt 1 – 6 powinnyc być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

Zgłoszenia

Oczekujemy na Państwa odpowiedź na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 14.06.2021 r. Oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni.

Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz Oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@rars.gov.pl.

Dodatkowych informacji o postępowaniu  można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 198.

załącznik nr 1 – Oferta (rozmiar 70.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Hubert Burczyński (07.06.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (07.06.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (09.06.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty