Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz latarek halogenowych Adalit L 2000-LB

2020-10-01 14:18:11

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz latarek halogenowych Adalit L 2000-LB.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów objętych usługą. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie:

 1. usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 (producent: MOTOROLA) z ładowarką wyposażonych w baterie (akumulatory) niklowo-metalowo - wodorowe (NiMH) wielokrotnego ładowania,
 2. usługi przeglądu latarek halogenowych Adalit L 2000-LB (producent: ADARO) z ładowarką wyposażonych w źródło światła typu żarówka halogenowa (LB) oraz korpusy zawierające baterie (akumulatory) litowo-jonowe (Li-Ion) wielokrotnego ładowania przeznaczonych do latarek Adalit L 2000–LB.

w miejscach ich przechowywania, tj. magazynach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i pomorskiego, w tym wymiany baterii (akumulatorów) w radiotelefonach oraz korpusów zawierających baterie (akumulatory)w latarkach w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania w/w sprzętu za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.

Termin wykonania usługi przeglądu towarów: do 15 grudnia 2020 r.

Informację dotyczące towarów:

Towary będące przedmiotem usługi przeglądu (radiotelefony i latarki halogenowe) zostały zakupione przez ARM w czerwcu 2005 r., nie były dotychczas używane i podlegały cyklicznym przeglądom. Ostatni przegląd został przeprowadzony w październiku 2018 r., w ramach którego dokonano m.in.:

 • oględzin zewnętrznych radiotelefonów oraz latarek, w tym weryfikacji stanu ich części oraz kompletności wyposażenia,
 • przeglądu w/w sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki technicznej z uwzględnieniem faktu, iż sprzęt jest nieużywany i przechowywany w celu jego użycia zgodnie z przeznaczeniem,
 • wymiany w radiotelefonach baterii (akumulatorów) niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) wielkokrotnego ładowania o wysokiej pojemności o numerze katalogowym PMNN 4151AR na nowe i nieużywane ( PMNN 4151AR data produkcji: wrzesień 2018 r.),
 • wymiany korpusów w latarkach zawierających baterie (akumulatory) litowo-jonowe (Li-Ion) wielkokrotnego ładowania przeznaczone do latarek Adalit L-2000 – LB na nowe
  i nieużywane (data produkcji: wrzesień 2018 r.),
 • próby działania, w tym sprawdzenia prawidłowości i sprawności działania radiotelefonów oraz latarek, w celu potwierdzenia gotowości do ich nagłego użycia zgodnie z przeznaczeniem,
 • oceny jakościowej sprzętu.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że sprzęt jest sprawny i w pełni gotowy do użycia. Ponadto radiotelefony oraz latarki podlegają bieżącemu i sukcesywnemu doładowywaniu przez pracowników Agencji zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w instrukcjach użytkowania tych towarów. 

 

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. przeglądu sprzętu oraz wykonania czynności, których termin oraz zakres określa załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym),
 2. wymiany baterii (akumulatorów) w radiotelefonach, która polegać będzie na wyjęciu baterii (akumulatorów) o wysokiej pojemności o numerze katalogowym PMNN 4151AR wyprodukowanych w 2018 r., a następnie włożeniu nowych i nieużywanych baterii (akumulatorów) niklowo – metalowo – wodorkowych (NiMH) wielokrotnego ładowania o wysokiej pojemności (numer katalogowy: PMNN4151AR) lub bardzo wysokiej pojemności  (numer katalogowy: PMNN4154) lub bardzo wysokiej pojemności zatwierdzonej przez Factory Mutual (numer katalogowy: PMNN4157) dedykowanych przez producenta towaru pochodzących z bieżącej produkcji wykonanej nie wcześniej niż 60 dni przed datą ich wymiany. Baterie (akumulatory), które zostaną zastąpione nowymi bateriami (akumulatorami), Oferent zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
 3. wymiany korpusów w latarkach zawierających baterie (akumulatory), która polegać będzie na zdemontowaniu korpusów ADARO L 2000 – LB zawierających baterie (akumulatory) wyprodukowane w 2018 r., a następnie zamontowaniu nowych i nieużywanych korpusów zawierających nowe i nie używane baterie (akumulatory) litowo-jonowe (Li-Ion) wielokrotnego ładowania przeznaczonych do latarek Adalit L 2000 – LB pochodzących z bieżącej produkcji wykonanej nie wcześniej niż 60 dni przed datą ich wymiany. Korpusy zawierające baterie (akumulatory), które zostaną zastąpione nowymi, Oferent zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Informacje dotyczące ilości towarów objętych usługą przeglądów oraz miejsc, w których są przechowywane towary, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy. Urządzenia, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, towary te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta:

  1. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne oraz techniczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy przeglądu towarów w miejscach ich przechowywania.
  2. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia, jak również znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
  4. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na usługę przeglądu radiotelefonów i latarek halogenowych na okres min. 24 miesięcy. Przez okres gwarancji na usługę przeglądu należy rozumieć okres czasu liczony od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi, w którym Oferent gwarantuje prawidłowość i jakość wykonania usługi.
  5. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy na wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów i latarek halogenowych, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.), z zastrzeżeniem przypadku, w którym usługa będzie samodzielnie wykonywana przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG (dotyczy usługi przeglądu radiotelefonów i latarek halogenowych),
  6. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za usługę (z podatkiem VAT), o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

III. Inne postanowienia.

  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
  2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  4. Ilości towarów będących przedmiotem usługi oraz miejsce ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. 22 3609237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    1. żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
    2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
    1. przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
    2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  8. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert, to w szczególności wartość oferty (łączne wynagrodzenie za świadczenie usługi przeglądu radiotelefonów i latarek halogenowych).
  9. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny lub nienależycie realizował zawarte z Agencją umowy cywilnoprawne.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania urządzeń, stanowiących rezerwy strategiczne, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać, co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 107.

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć:
 1. formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia), w terminie do dnia 10.2020 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa przesłać faksem 22 36 09 319 lub przesłać skan mailem na adres: kancelaria@arm.gov.pl.

Jednocześnie prosimy o przesłanie w ww. terminie:

ulotki informacyjnej/instrukcji używania/opisu technicznego:

 1. baterii (akumulatorów) niklowo-metalowo-wodorowych (NiMH) wielokrotnego ładowania do telrfonów,
 2. korpusów zawierających baterie (akumulatory) litowo-jonowe (Li-Ion) wielokrotnego ładowania do latarek Adalit L 2000-LB.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako ofertyw rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub Biuletynie w dziale Aktualności – Zakupy do rezerw strategicznych) (Strona ARM-BIP: Aktualności - Zakupy do rezerw strategicznych).
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 317.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 72.5 k) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (01.10.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (01.10.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (01.10.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty