Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi odbioru (transportu) produktów leczniczych stanowiących odpady i ich zagospodarowania

2020-05-20 09:34:09

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku dotyczące odbioru (transportu) produktów leczniczych stanowiących odpady i ich zagospodarowania.

Termin obioru odpadów do dnia 30.06.2020 r.

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Kod odpadu

Waga towaru w kg

Miejsce odbioru odpadów

1.

Igantet

18 01 09

35,5

Wąwał k/Tomaszowa Maz. woj. łódzkie

2.

Antytoksyna botulinowa wieloważna ABE

07 05 13*

8

3.

Hypnomidate

18 01 09

62,5

Ełk woj. warmińsko-mazurskie

W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci nawiązania współpracy z Agencją w powyższym zakresie proszę o przesłanie:

  1. oferty cenowej obejmującej transport i zagospodarowanie odpadów (wynagrodzenie bez podatku VAT, stawka VAT, wynagrodzenie z podatkiem VAT),
  2. aktualnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami/unieszkodliwianie odpadów,
  3. aktualnego wypisu z rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – wystawionego lub wygenerowanego z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4. aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawionego lub wygenerowanego z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 27.05.2020 r.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (20.05.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (20.05.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.05.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty