Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Dostawa filtropochłaniaczy z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie filtropochłąniaczy

2020-02-07 14:13:21

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę filtropochłaniaczy z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie filtropochłaniaczy.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę filtropochłaniaczy z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie filtropochłaniaczy.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa filtropochłaniaczy opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia do magazynu zlokalizowanego na terenie północnej Polski.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę filtropochłaniaczy do magazynu zlokalizowanego na terenie północnej Polski będzie odkupienie przez Oferenta filtropochłaniaczy opisanych w załączniku nr 2, przechowywanych w magazynie zlokalizowanym na terenie północnej Polski (magazynu, do którego będzie realizowana dostawa filtropochłaniaczy). Ilość filtropochłaniaczy, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanych filtropochłaniaczy.

Planowany termin dostawy i odbioru towarów: do 30.10.2020 r.

Filtropochłaniacze, które zostaną dostarczone muszą:

 1. odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
 2. chronić użytkownika przed zagrożeniami, które mieszczą się w kategorii III w załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. dot. ochrony układu oddechowego,
 3. być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynu rezerw,
 4. towar niewymagający przeglądów w czasie przechowywania towaru,
 5. posiadać minimum 10-letni okres gwarancji na towar licząc od daty jego produkcji, W przypadku, gdy filtropochłaniacze będą posiadały okres trwałości określony przez producenta towaru, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak, iż okres trwałości nie może być krótszy niż 10 lat. W przypadku, gdy filtropochłaniacze będą posiadały okres trwałości określony przez producenta, okres gwarancji będzie obowiązywał do upływu okresu trwałości określonego przez producenta towaru. Okres gwarancji na filtropochłaniacze, które nie będą posiadały okresu trwałości określonego przez producenta, będzie liczony od daty produkcji filtropochłaniaczy.

Informacje dotyczące ilości towaru oraz miejsc ich dostawy i odbioru stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy

Towar, który jest przedmiotem postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.

Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
  2. Oferent zobowiązany jest udzielić gwarancji na towar na okres minimum 10 lat licząc od daty jego produkcji, W przypadku, gdy filtropochłaniacze będą posiadały okres trwałości określony przez producenta towaru, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak, iż okres trwałości nie może być krótszy niż 10 lat. W przypadku, gdy filtropochłaniacze będą posiadały okres trwałości określony przez producenta, okres gwarancji będzie obowiązywał do upływu okresu trwałości określonego przez producenta towaru. Okres gwarancji na filtropochłaniacze, które nie będą posiadały okresu trwałości określonego przez producenta, będzie liczony od daty produkcji filtropochłaniaczy.
  3. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji gwarancji na opakowanie bezpośrednie i zbiorcze towaru. Gwarancja ta nie może być krótsza niż okres udzielonej gwarancji na towar.
  4. Oferent zobowiązany jest dostarczyć towar na certyfikowanych europaletach.
  5. Oferent zobowiązany jest przesłać w terminie wskazanym w pkt V ppkt 1 niniejszego ogłoszenia deklarację zgodności EC/CE/WE, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 14387:2008 (norma polska)/EN 14387:2004+A1:2008 (norma europejska) lub aktualnej (równoważnej), opis techniczny towaru oraz instrukcję użytkowania filtropochłaniaczy.
  6. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości dostawy (z podatkiem VAT) na czas dostawy towaru. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 2. Inne postanowienia:
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne – Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw – Zasady udzielania zamówień.
  4. Ilości towaru, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsca dostarczenia towaru zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  6. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
   • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
    • przenoszenia przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  8. Kryterium, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
   • cena oferty (łączna wartość dostawy towaru opisanego w załączniku nr 1 (bez podatku VAT) do magazynu zlokalizowanego na terenie północnej Polski minus łączna wartość odkupu towaru opisanego w załączniku nr 2 (bez podatku VAT) przez Oferenta);
   • okres gwarancji na towar. W przypadku, gdy filtropochłaniacz będzie posiadał okres trwałości określony przez producenta towaru, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak iż okres ten nie może być krótszy niż 10 lat.
  9. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny lub nienależycie realizował zawarte z Agencją umowy cywilnoprawne.
 3. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) towarów, które wprowadzane są do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie dostawy towaru, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać, co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 18 lutego 2020 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać faksem na numer 22 36 09 319 lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
  2. Do zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym należy dołączyć:
   • deklarację zgodności EC/CE/WE,
   • certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 14387:2008 (norma polska)/EN 14387:2004+A1:2008 (norma europejska) lub aktualnej (równoważnej),
   • opis techniczny towaru,
   • instrukcję użytkowania filtropochłaniaczy.
  3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  4. Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne – Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych.
Dodatkowych informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 312.

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia filtropochłaniaczy (rozmiar: 46 kB) 

Załącznik nr 2 – opis filtropochłaniaczy, które sprzedaje Agencja (rozmiar: 34.5 kB)

Załącznik nr 3 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 115.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (27.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (27.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.02.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty