Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Dostawa masek pełnotwarzowych z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie masek pełnotwarzowych

2020-01-14 15:20:11

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę masek pełnotwarzowych z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie masek pełnotwarzowych.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę masek pełnotwarzowych z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie masek pełnotwarzowych.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa masek pełnotwarzowych opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia do magazynu zlokalizowanego na terenie północnej Polski.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę masek pełnotwarzowych do magazynu zlokalizowanego na terenie północnej Polski będzie odkupienie przez Oferenta masek pełnotwarzowych opisanych w załączniku nr 2, przechowywanych w magazynie zlokalizowanym na terenie północnej Polski (magazynu, do którego będzie realizowana dostawa masek pełnotwarzowych). Ilość masek, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanych masek pełnotwarzowych.

Planowany termin dostawy i odbioru towarów: do 30.11.2020 r.

Maski pełnotwarzowe, które zostaną dostarczone muszą:

 1. odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
 2. chronić użytkownika przed zagrożeniami, które mieszczą się w kategorii III w załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. dot. ochrony układu oddechowego,
 3. być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynu rezerw,
 4. posiadać minimum 15-letni okres gwarancji na towar licząc od daty jego produkcji, z uwzględnieniem ewentualnych przeglądów zalecanych przez producenta maski, wykonywanych w ilości nie większej niż dwa razy w okresie 15 lat trwania gwarancji. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak, iż okres trwałości nie może być krótszy niż 15 lat. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta towaru, okres gwarancji będzie obowiązywał do upływu okresu trwałości określonego przez producenta towaru. Okres gwarancji na maskę, która nie będzie posiadała okresu trwałości określonego przez producenta, będzie liczony od daty produkcji maski. W przypadku użycia towaru, okres gwarancji/okres trwałości nadal obowiązuje, po wykonaniu przez Agencję czynności określonych przez producenta umożliwiających dalsze bezpieczne użytkowanie towaru.

Towar, który jest przedmiotem postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.

Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Zasady prowadzenia postępowania:
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  2. Ilości towaru, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsce dostarczenia towaru zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  4. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  5. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
   • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
    • przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  6. Kryterium, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
   • cena oferty (łączna wartość dostawy towaru opisanego w załączniku nr 1 (bez podatku VAT) do magazynu zlokalizowanego na terenie północnej Polski plus łączna wysokość wynagrodzenia (bez podatku VAT) za świadczenie usługi przeglądu towaru przez okres 15 lat (jeżeli dotyczy) minus łączna wartość odkupu towaru opisanego w załączniku nr 2 (bez podatku VAT) przez Oferenta);
   • okres gwarancji na towar. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak iż okres ten nie może być krótszy niż 15 lat. Okres gwarancji pozwalający uzyskać największą liczbę punktów będzie wynosił 20 lat. W przypadku, gdy towar będzie posiadał dłuższy okres gwarancji równy okresowi trwałości określonemu przez producenta towaru lub okres ten będzie określany mianem „do technicznego zniszczenia” etc, Oferent otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w tym kryterium.
  7. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny lub nienależycie realizował zawarte z Agencją umowy cywilnoprawne.
 2. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) towarów, które wprowadzane są do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie dostawy towaru, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać, co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym:
  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
  2. Oferent zobowiązany jest udzielić gwarancji na towar na okres minimum 15 lat licząc od daty jego produkcji, z uwzględnieniem ewentualnych przeglądów zalecanych przez producenta maski, wykonywanych w ilości nie większej niż dwa razy w okresie 15 lat trwania gwarancji. W przypadku użycia towaru, okres ten nadal obowiązuje, po wykonaniu przez Agencję czynności określonych przez producenta umożliwiających dalsze bezpieczne użytkowanie towaru. Natomiast, w przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta, okres udzielonej gwarancji przez Oferenta musi być równy okresowi trwałości określonemu przez producenta, z tym jednak, iż okres trwałości nie może być krótszy niż 15 lat. W przypadku posiadania przez maskę okresu trwałości określonego przez producenta towaru, okres gwarancji będzie obowiązywał do upływu okresu trwałości określonego przez producenta towaru. Okres gwarancji na maskę, która nie będzie posiadała okresu trwałości określonego przez producenta, będzie liczony od daty produkcji maski.
  3. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji gwarancji na opakowanie bezpośrednie i zbiorcze towaru. Gwarancja ta nie może być krótsza niż okres udzielonej gwarancji na towar.
  4. Oferent jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonaną usługę przeglądu masek pełnotwarzowych:
   • na okres od wykonania I przeglądu masek do wykonania II ich przeglądu, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądu towaru bez zastrzeżeń;
   • na okres od wykonania II przeglądu masek do wykonania III ich przeglądu (jeżeli towar posiada dłuższy niż 15-letni okres gwarancji na towar) lub do upływu okresu gwarancji na towar (jeżeli posiada 15-letni okres gwarancji na towar), licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądu towaru bez zastrzeżeń.
  5. Oferent jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonaną usługę przeglądu masek pełnotwarzowych obowiązującą do momentu wykonania kolejnego przeglądu towaru zgodnie z harmonogramem określonym w instrukcji użytkowania towaru lub do upływu okresu trwałości określonego przez producenta towaru.
  6. Usługa przeglądu może być wykonywana przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie autoryzowane przez producenta masek pełnotwarzowych będących przedmiotem dostawy.
  7. Podmiot wykonujący usługę przeglądu masek musi stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta masek części zamienne i materiały eksploatacyjne oraz posiadać mobilne stanowisko testowe do wykonania badania szczelności masek oraz możliwości logistyczne do wykonania przeglądu masek w magazynie, w którym towar będzie przechowywany, w przypadku konieczności wykonania przeglądu towaru w okresie jego gwarancji.
  8. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
  9. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., z późn. zm.).
  10. Oferent zobowiązany jest dostarczyć towar na certyfikowanych europaletach.
  11. Oferent zobowiązany jest przesłać w terminie wskazanym w pkt V ppkt 1 niniejszego ogłoszenia deklarację zgodności EC/CE/WE, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 136:2001 (EN 136:1998), opis techniczny towaru oraz instrukcję użytkowania zawierającą informacje na temat czasookresów oraz czynności do wykonania w ramach przeglądów masek pełnotwarzowych.
  12. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:
   • 1% wartości dostawy (z podatkiem VAT) na czas dostawy towaru;
   • 0,5% wartości dostawy (z podatkiem VAT) na czas trwania umowy (15 lat).

Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.)

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 31.01.2020 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
  2. Do zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym należy dołączyć:
   • deklarację zgodności EC/CE/WE,
   • certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 136:2001 (EN 136:1998),
   • opis techniczny towaru,
   • instrukcję użytkowania zawierającą informacje na temat czasookresów oraz czynności do wykonania w ramach przeglądów masek pełnotwarzowych.
  3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  4. Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych. 
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 312.

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia masek pełnotwarzowych (rozmiar: 46.5 kB)

Załącznik nr 2 – opis masek pełnotwarzowych, które sprzedaje Agencja (rozmiar: 35.5 kB)

Załącznik nr 3 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 134 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (14.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (14.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.01.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty