Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Planowana sprzedaż masek pełnotwarzowych

2020-01-13 12:42:46

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży masek pełnotwarzowych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że planuje przeznaczyć do sprzedaży niżej wymienione maski pełnotwarzowe:

L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Proponowana cena sprzedaży (bez podatku VAT)

Stawka VAT

Data produkcji

Okres trwałości określony przez producenta

1.

Maska neoprenowa Panoramasque typ 1710395 (producent Bacoua S.A z siedzibą we Francji)

szt.

62.885

10,00

23%

2006 r.

15 lat

Dane masek pełnotwarzowych zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki sprzedaży:

 1. Sprzedaż towaru będzie prowadzona w trybie negocjacji. Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od kupowanej ilości towaru. Negocjacje będą przeprowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Dopuszcza się możliwość zakupu dowolnej ilość towarów.
 3. Zgłoszenie zakupu masek pełnotwarzowych sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, zwane dalej „Zgłoszeniem” należy wysłać w terminie do dnia 31.01.2020 r. faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl, a następnie w formie pisemnej na adres Agencja Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
 4. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3 powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 5. Zgłoszenie Oferenta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym Ogłoszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Agencja zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży towaru w całości lub w części albo zmiany warunków jego sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynów Agencji zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta. Adresy magazynów Agencji zostały wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Inne postanowienia:

 1. Oferenci zainteresowani zakupem towaru mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym masek pełnotwarzowych przeznaczonych do sprzedaży w dni robocze do dnia 30.01.2020 r., w godz. 10:00–14:00 (od poniedziałku do piątku) w magazynach Agencji wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin towarów ponosi Oferent.
 2. Do ceny podanej w ofercie zostanie doliczony należny podatek VAT (23%).
 3. Agencja oświadcza, iż stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 4. Oferent przyjmuje do wiadomości, że System Zarządzania Środowiskowego wymaga informowania Agencji o wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z realizacją zamówienia/umowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.
 5. Sprzedaż prowadzona będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
  • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem procesu sprzedaży masek pełnotwarzowych oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy / zamówienia jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży masek pełnotwarzowych oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy/zamówienia na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie przeprowadzenia procesu sprzedaży masek pełnotwarzowych oraz do czasu realizacji umowy/zamówienia w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
  • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
   • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
   • przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży masek pełnotwarzowych oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy / zamówienia;
  • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 6. Niniejsze wstępne warunki sprzedaży zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arm.gov.pl w dziale „Rezerwy strategiczne/Rezerwy medyczne/ Sprzedaż rezerw medycznych” oraz w zakładce „Aktualności”.
 7. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. towaruu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 312.

Załączniki:

Nr 1 – Dane masek pełnotwarzowych (rozmiar: 43 kB)

Nr 2 – Formularz zgłoszenia zakupu masek pełnotwarzowych (rozmiar: 63 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (13.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.01.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty