Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Dostawa tabletek jodku potasu

2019-10-29 07:34:20

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę tabletek jodku potasu

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę tabletek jodku potasu.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletek jodku potasu 65 mg.

Planowany termin dostawy produktu leczniczego nastąpi wg ustalonego przez Strony harmonogramu w okresie od marca do maja 2020 r. do 6 magazynów farmaceutycznych zlokalizowanych na terenie Polski wskazanych przez Agencję.

Dostawa produktu leczniczego do 6 magazynów farmaceutycznych nastąpi staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta.

Produkt leczniczy musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w tym posiadać:

 • aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu,
 • w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80 % okresu ważności określonego przez producenta tego produktu,

a także pochodzić z legalnego źródła dostaw.

Produkt leczniczy będący przedmiotem niniejszego postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, produkt ten musi być utrzymywany w stałej gotowości do użycia.

Informacje dotyczące ilości produktu oraz miejsca jego dostawy, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy
  z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące asortymentu, ilości oraz miejsca dostawy produktu, który wprowadzony będzie do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać
co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce - Informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
 1. Oferent musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 2. Dostarczany produkt musi być zarejestrowany na rynku polskim oraz posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu.
 3. Oferent realizując dostawę produktu leczniczego musi zapewnić jego załadunek i transport spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 4. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferent musi spełniać wymogi przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt IV ppkt 8 niniejszego ogłoszenia.
 6. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości produktu będącego przedmiotem dostawy (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 1. Inne postanowienia
 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w języku polskim. W przypadku złożenia dokumentów obcojęzycznych wymagane będzie tłumaczenie na język polski, które powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego i złożone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania firmy.
 3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne – Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw – Zasady udzielania zamówień.
 4. Agencja nie wyraża zgody na skorzystanie z instytucji pośrednika w obrocie produktami.
 5. Ilość produktu, którą Agencja zakupi oraz miejsca jego dostawy, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 6. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 7. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 8. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
 1. żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
 2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
 1. przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
 • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 1. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert, jest cena – 100%. Przez cenę należy rozumieć wartość dostawy produktu leczniczego (bez podatku VAT) do 6 magazynów farmaceutycznych wskazanych przez Agencję zlokalizowanych na terenie Polski.
 2. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 08 listopada 2019 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne –- Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Aktualności.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 309.

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 83 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (28.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.10.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty