Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie o organizowanym postępowaniu przetargowym na sprzedaż towarów

2019-10-24 07:30:31

Warunki przetargu pisemnego na sprzedaż towarów

 1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż towarów w trybie przetargu pisemnego.

Wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży zawiera załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu.

 1. Organizującym przetarg jest:
  Agencja Rezerw Materiałowych
  00-844 Warszawa
  ul. Grzybowska 45
 2. Tryb postępowania
 1. Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu pisemnego.
 2. Agencja zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Przetarg zostanie unieważniony, jeżeli w terminie składania ofert określonym w warunkach przetargu nie wpłynie żadna oferta lub oferty, które wpłyną do Agencji nie spełnią wymagań określonych w warunkach przetargu oraz w przypadku gdy, żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny równej lub wyższej od ceny minimalnej.
 1. Warunki udziału w przetargu
 1. W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę, w terminie do dnia 07.11.2019 r. do godz. 12.00 w miejscu i formie określonej w niniejszych warunkach przetargu.
 3. Oferent musi zaoferować cenę jednostkową nie niższą niż cena minimalna. Minimalne ceny jednostkowe zostały określone w załączniku nr 1 do warunków przetargu. Minimalne ceny nie zawierają podatku VAT. Aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT została określona w załączniku nr 1 warunków przetargu.
 4. Dopuszcza się możliwość składania ofert na dowolną ilość towaru (nie większą niż określona w załączniku nr 1 do warunków przetargu) i wybrane pozycje asortymentowe z załącznika nr 1 do warunków przetargu.
 5. Oferent może zaoferować w ofercie tylko jedną cenę na dany towar wymieniony w załączniku nr 1 do warunków przetargu.
 6. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium określonego w pkt V niniejszych warunków.
 1. Wadium
 1. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 06.11.2019 r. (wpłata następuje z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Agencji) w wysokości 10% wartości deklarowanych do zakupu towarów (bez podatku VAT), ustalonej wg cen minimalnych zawartych w załączniku nr 1 do warunków przetargu na rachunek Agencji Rezerw Materiałowych, prowadzony przez BGK Oddział w Warszawie na konto nr 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. W tytule przelewu należy napisać „Wadium BRM”.

Przykład ustalenia wysokości wadium :

Towar

Minimalna cena jednostkowa w zł

Ilość, której dotyczy oferta

Wartość wg minimalnej ceny jednostkowej w zł

Wysokość wadium w zł

Fartuch operacyjny

0,50

100

50,00

5,00

W przypadku składania przez Oferenta oferty na różne towary, wadium może być wniesione oddzielnie na każdy towar lub jednym dowodem wpłaty, w wysokości odpowiadającej sumie wadiów odnoszących się do poszczególnych towarów zawartych w ofercie.

Przykład ustalenia wysokości wadium :

Towar

Minimalna cena jednostkowa w zł

Ilość, której dotyczy oferta

Wartość wg minimalnej ceny jednostkowej w zł

Wysokość wadium w zł

Fartuch operacyjny

0,50

100

50,00

5,00

Piżama szpitalna

1,00

200

200,00

20,00

Razem wadium

 

25,00

 1. Zwrot wadium (bez odsetek) nastąpi przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty powiadomienia Oferentów o rozstrzygnięciu przetargu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zwrócone w terminie 21 dni po dokonaniu odbioru towarów.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt VI ppkt 4 a i b Agencja zwraca wadium niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Oferenta na jakie konto należy dokonać zwrotu wadium.
 4. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta lub Oferent podpisze umowę, a nie dokona zapłaty za zakupiony towar lub nie dokona odbioru towaru. W przypadku odebrania części zakupionych towarów, przepadkowi ulega wadium wniesione na towary, które nie zostały odebrane.
 1. Wymagania dotyczące oferty
 1. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do warunków przetargu. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 2. Oferent zainteresowany zakupem kilku różnych towarów składa ofertę na jednym formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 3. Ofertę należy dostarczyć do Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 w terminie do dnia 07.11.2019 r. do godz. 12.00 (osobiście albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Oferta musi być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków przetargu, po zapakowaniu jej w dwie koperty.
  Koperta zewnętrzna powinna zawierać: 
  - nazwę i adres nadawcy,
  - nazwę i adres adresata.
  Koperta wewnętrzna powinna zawierać: 
  - określenie nadawcy oraz jego adres,
  - opis o treści:
  „OFERTA NA ZAKUP TOWARÓW”
  Nie otwierać przed dniem 07.11.2019 r. do godziny 12.30
 1. Agencja zwróci Oferentowi Ofertę bez otwierania w przypadku, gdy:
  • Oferta wpłynie lub zostanie złożona po terminie,
  • Wadium zostanie wniesione po wyznaczonym terminie,
  • Agencja nie odnotuje zaksięgowania wpłaty wadium na rachunku bankowym
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
  • aktualny odpis z KRS albo innego dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji podmiotów gospodarczych, wystawiony lub wygenerowany z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia oferty – o ile dotyczy,
  • oświadczenie Oferenta:
    1. o aktualności wpisów na dzień złożenia oferty zawartych w przedłożonym z ofertą wypisie z właściwego rejestru ewidencji podmiotów gospodarczych – o ile jest składany wypis z rejestru podmiotów gospodarczych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do warunków przetargu,
    2. że został poinformowany przez Agencję o przetwarzaniu danych osobowych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do warunków przetargu,
  • aktualną umowę spółki (w przypadku spółki cywilnej),
  • podpisane oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do warunków przetargu,
  • pełnomocnictwo, jeżeli Oferent chciałby działać przez pełnomocnika.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, adwokata, radcę prawnego lub notariusza. Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Dokumenty, o których mowa wyżej w przypadku tłumaczenia z języka obcego powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego lub adwokata, jeśli radca prawny lub adwokat posiada upoważnienie osób reprezentujących Oferenta do poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów.

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Otwarcie i wybór ofert:
 1. Otwarcia ofert w dniu 07.11.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45 dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa towaru bez podatku VAT,
  • w przypadku ofert z taką samą ceną jednostkową dodatkowym kryterium wyboru oferty będzie ilość towaru wskazana w ofercie. Wybrana zostanie oferta obejmująca większą ilość towaru,
  • w przypadku ofert zawierających taką samą cenę jednostkową oraz taką samą ilość towaru, kolejnym kryterium wyboru oferty będzie moment jej złożenia (dzień i godzina). Wygrywa oferta złożona wcześniej.
 3. Ocena i wybór oferty wg powyższych kryteriów będzie dokonywana przez Komisję Przetargową oddzielnie dla każdego towaru ujętego w ofercie.
 4. W przypadku, kiedy złożona oferta nie obejmuje całej ilości towaru zaoferowanego do sprzedaży, Agencja dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednej oferty zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej w pkt. 2 na pozostałą ilość towaru.
 5. Agencja dopuszcza możliwość realizacji oferty na dany towar w ilości mniejszej niż w przedłożonej ofercie z powodów, o których mowa w pkt 4, za zgodą Oferenta. W przypadku braku takiej zgody Oferenta, jego oferta na dany towar zostaje odrzucona.
 6. Oferent, który zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze oferty.
 7. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w pkt. 6, Agencja może zaproponować zawarcie umowy Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności, jako oferta najkorzystniejsza.
 8. W przypadku złożenia tylko jednej oferty, a następnie uchylania się Oferenta od zawarcia umowy Agencja zastrzega sobie możliwość uzyskania zastępczego oświadczenia woli, o którym mowa w art. 64 K.c., co do zawarcia umowy.
 9. Agencja poprawi w ofercie:
  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami przetargu, o ile nie powodują one istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, którego oferta została poprawiona.

 1. W przypadku wątpliwości Agencja ma prawo wzywać Oferentów do wyjaśnienia treści oferty lub uzupełnienia dokumentów.
 2. Odrzuca się ofertę i / lub wyklucza z przetargu Oferenta, który:
  • nie spełnia wymogów określonych w warunkach przetargu,
  • złożył ofertę, której cena jednostkowa jest niższa niż cena minimalna określona w warunkach przetargu,
  • wg posiadanych przez Agencję informacji, nie jest wiarygodny lub nie daje rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania, a w szczególności znajduje się w sytuacji ekonomicznej, która nie zapewnia wykonania umowy,
  • nie wpłacił wadium w wymaganej wysokości i wskazanym terminie,
  • zaoferował więcej niż jedną cenę na dany towar.
 1. Inne postanowienia:
 1. Oferenci zainteresowani zakupem towarów mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym towarów przeznaczonych do sprzedaży w dniach od 28.10.2019 r. do 04.11.2019 r., w godz. 10.00-14.00 (od poniedziałku do piątku) w Składnicach ARM, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszych warunków przetargu. Odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin towarów ponosi Oferent.
 2. Towary wystawione do sprzedaży w grupie II (Sprzęt i wyposażenie medyczne) oraz w grupie III (Narzędzia chirurgiczne / Instrumentarium chirurgiczne) wskazane w załączniku nr 1 do warunków przetargu, zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przed 1990 r., nie posiadają znaku CE oraz deklaracji zgodności EC/CE/WE, w związku z powyższym nie spełniają wymogów zasadniczych Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych wdrożonej do prawa polskiego ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
 3. Maski neoprenowe Panoramasque typ 1710395 wskazane w grupie IV - środki ochrony indywidualnej, w załączniku nr 1 do warunków przetargu, spełniają wymagania normy PN-EN 136:2001 (EN 136:1998).
 4. Do ceny podanej w ofercie zostanie doliczony należny podatek VAT.
 5. Oferent zobowiązany jest dokonać zapłaty za zakupiony towar przed jego odbiorem z magazynu Składnic ARM w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku nieterminowej wpłaty należności, naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
 7. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynu Składnic ARM, własnym staraniem i na własny koszt Oferenta, w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy.
 8. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Agencja może żądać kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
  • dokonanie odbioru towaru z opóźnieniem (niedotrzymanie terminu określnego w umowie) – w wysokości 5 % wartości nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia,
  • odstąpienia od umowy przez Agencję z powodu nieodebrania towaru ze Składnicy ARM lub niedokonania płatności ceny za towar przez Kupującego lub odstąpienia od umowy przez Kupującego – w wysokości 20 % łącznej wartości towarów, określonej w Umowie,
  • wyliczając powyższe kary, Agencja jako podstawę do ich naliczenia przyjmie wartość towarów z podatkiem VAT.
 9. Agencja ma prawo potrącenia kar umownych z wpłaconego wadium.
 10. Agencja oświadcza, iż stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska
  i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 11. Oferent przyjmuje do wiadomości, że System Zarządzania Środowiskowego wymaga informowania Agencji o wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z realizacją umowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.
 12. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
 • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl,
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237,
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.,
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit b, d i e RODO),
  2. ograniczenia przetwarzania,
  3. przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty jak również przygotowania, zawarcia i realizacji umowy,
 • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  1. Niniejsze warunki sprzedaży zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w dziale „Rezerwy strategiczne/Rezerwy medyczne/ Sprzedaż rezerw medycznych” oraz w zakładce „Aktualności”.
  2. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać od osób upoważnionych do kontaktów z oferentami po numerami telefonów 22 36 09 305, 22 36 09 306, 22 36 09 315.

Załączniki:

Nr 1 – wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego (rozmiar: 350.6 kB)

Nr 2 – formularz ofertowy (rozmiar: 61 kB)

Nr 3 – oświadczenie Nr 1 (rozmiar: 35 kB)

Nr 4 – oświadczenie Nr 2 (rozmiar: 38.5 kB) 

Nr 5 – oświadczenie Nr 3 (rozmiar: 48 kB) 

Nr 6 – projekt umowy sprzedaży (rozmiar: 80.5 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (22.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (24.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.10.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty