Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Usługa przeglądów aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów)

2019-10-11 14:42:30

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów)

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów).

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące wyrobów medycznych objętych usługą.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi przeglądów aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów), których producentem jest firma Morton Medical Ltd, w miejscu ich przechowywania, w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń, stanowiących rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji:

Zadanie nr 1 – przegląd aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów) przechowywanych w magazynie zlokalizowanym na terenie południowej Polski.

Zadanie nr 2 - przegląd aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów) przechowywanych w magazynie zlokalizowanym na terenie wschodniej Polski.

Terminy wykonania usługi przeglądów:

I przegląd – I kwartał 2020 r.,

II przegląd – I kwartał 2021 r.,

III przegląd – I kwartał 2022 r.

Miejsce wykonania usługi przeglądów:

Magazyny zlokalizowane na terenie wschodniej i południowej Polski (dokładne adresy zostaną podane na dalszym etapie postepowania).

Aparaty do sztucznego oddychania (resuscytatory) są objęte gwarancją, która upływa w następujących terminach:

I partia – w grudniu 2019 r.,

II partia – w marcu 2020 r.,

III partia – w grudniu 2020 r.

Producentem przedmiotowych aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów) jest firma Morton Medical Ltd. Na aparat do sztucznego oddychania (resuscytator) wraz z elementami składowymi dostawca udzielił 7 letniej gwarancji.  Aparaty do sztucznego oddychania podlegały przeglądom. W ramach ostatniego przeglądu urządzeń wykonanego w styczniu 2018 r. (I i II partia) oraz w styczniu 2019 r. (III partia) dokonano oceny stanu technicznego aparatów do sztucznego oddychania oraz elementów składowych wchodzących w skład aparatów, tj. worka samorozprężąlnego, masek twarzowych, rezerwuaru tlenu, filtra przeciwbakteryjnego, filtra z nawilżaczem oraz rurek ustno – gardłowych.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że przy zachowaniu procedur przeglądowych proponowanych przez dostawcę urządzenia można nadal przechowywać w rezerwach strategicznych.  

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do:

 1. Wykonania czynności, których terminy oraz zakres określa Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym), w tym przegląd elementów składowych aparatu do sztucznego oddychania (resuscytatora) tj.: worka samorozprężąlnego, masek twarzowych, rezerwuaru tlenu, filtra przeciwbakteryjnego, filtra z nawilżaczem oraz rurek ustno – gardłowych.
 2. Dokonania, w terminie określonym w Załączniku nr 1, oceny aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów) w celu ustalenia możliwości dalszego ich przechowywania w rezerwach strategicznych z zapewnieniem co do ich sprawności działania i bezpieczeństwa używania w kolejnych latach w przypadku konieczności nagłego ich użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłożenia w formie pisemnej wyników tej oceny. Ocena może być podstawą do dalszego przechowywania urządzeń w rezerwach strategicznych przez Agencję w okresie wskazanym przez Oferenta lub wycofania urządzeń z rezerw strategicznych.

Informacje dotyczące ilości urządzeń objętych usługą przeglądów w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 oraz miejsc, w których są przechowywane urządzenia, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyroby medyczne, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 w/w ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, urządzenia te muszą być utrzymywane w rezerwach sprawne oraz w stałej gotowości do ich użycia.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie o którym mowa w pkt IV.
 2. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.).
 3. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy usługę przeglądów aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów) w miejscach ich przechowywania.
 4. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem posiadającym niezbędną wiedzę i kwalifikacje w zakresie dokonywania przeglądów w/w urządzeń, jak również znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Oferent zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
 6. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądów aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów) bez zastrzeżeń.
 7. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia za usługę (z podatkiem VAT), o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

III. Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego, zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
 2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 4. Ilości urządzeń, które będą objęte usługą przeglądu oraz miejsce ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Oferent może złożyć Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg. załączonego wzoru (Załącznik nr 1) na dowolną ilość zadań tj.: Zadanie nr 1 i/lub Zadanie nr 2.
 7. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie
  Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 8. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. 22 360 92 37;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    1. żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
    2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
   1. przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
   2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
   1. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
   • wartość oferty (wynagrodzenie za świadczenie usługi przeglądów aparatów do sztucznego oddychania (resuscytatorów),
   • udzielony przez Oferenta okres gwarancji jakości na wykonaną usługę.
   1. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny lub nienależycie realizował zawarte z Agencją umowy cywilnoprawne.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania urządzeń, stanowiących rezerwy strategiczne, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać, co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć:
 2. formularz – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia), w terminie do dnia 25.10.2019 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa przesłać faksem 22 36 09 319 lub przesłać skan mailem na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub Biuletynie w dziale Aktualności – Zakupy do rezerw strategicznych) (Strona ARM-BIP: Aktualności – Zakupy do rezerw strategicznych).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 314.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym 103.5 kB 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (11.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (11.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (11.10.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty