Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Sprzedaż masek pełnotwarzowych

2019-10-03 13:03:01

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży masek pełnotwarzowych

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione maski pełnotwarzowe:

L.p.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Proponowana cena sprzedaży (bez podatku VAT)

Stawka VAT

Data produkcji

Okres trwałości określony przez producenta

L.p.

Maska neoprenowa Panoramasque

typ 1710395

 

(producent Bacoua S.A z siedzibą we Francji)

szt.

30.455

14,00

23 %

2006 r.

15 lat

Szczegółowe informacje na temat oferowanych do sprzedaży masek pełnotwarzowych zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki sprzedaży:

 1. Sprzedaż towaru będzie prowadzona w trybie negocjacji. Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od kupowanej ilości towaru. Negocjacje (w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej) będą prowadzone przez Komisję ds. sprzedaży towaru powołaną przez Prezesa ARM.
 2. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towaru.
 3. Termin związania ofertą wynosi 21 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Agencja zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży towaru w całości lub w części albo zmiany warunków jego sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Ofertę zakupu towaru sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia należy wysłać w terminie do dnia 31.10.2019 r. faksem na nr 22 36-09-319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl, a następnie w formie pisemnej na adres Agencja Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
 6. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 7. Oferent jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
 • aktualny odpis z KRS albo innego dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji podmiotów gospodarczych - wystawiony lub wygenerowany z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia oferty,
 • oświadczenie Oferenta sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
 • aktualną umowę spółki (w przypadku spółek cywilnych),
 • pełnomocnictwo, jeżeli Oferent chciałby działać przez pełnomocnika.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) umocowaną (-e) do reprezentowania Oferenta, adwokata, radcę prawnego lub notariusza. Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Dokumenty, o których mowa wyżej w przypadku tłumaczenia z języka obcego powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego lub adwokata, jeśli radca prawny lub adwokat posiada upoważnienie osób reprezentujących Oferenta do poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów.

 1. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynów Agencji zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, podlaskiego lub zachodniopomorskiego staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta. Adresy magazynów Agencji zostały wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku zakupu przez Oferenta większej ilości towaru, Agencja może zapewnić transport oraz pokryć jego koszty.
 2. Termin płatności za zakupiony towar wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez Agencję.
 3. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.

Inne postanowienia:

 1. Oferenci zainteresowani zakupem towaru mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym towaru przeznaczonego do sprzedaży w dniach od 07.10.2019 r. do 30.10.2019 r., w godz. 10.00–14.00 (od poniedziałku do piątku) w magazynach Agencji wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin towarów ponosi Oferent.
 2. Do ceny podanej w ofercie zostanie doliczony należny podatek VAT (23%).
 3. Agencja oświadcza, iż stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 4. Oferent przyjmuje do wiadomości, że System Zarządzania Środowiskowego wymaga informowania Agencji o wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z realizacją zamówienia/umowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.
 5. Sprzedaż prowadzona będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem sprzedaży masek pełnotwarzowych oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy / zamówienia jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia sprzedaży masek pełnotwarzowych oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy / zamówienia na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie przeprowadzenia sprzedaży masek pełnotwarzowych oraz do czasu realizacji umowy / zamówienia w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
 1. przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia sprzedaży masek pełnotwarzowych oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy / zamówienia;
 • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO. 
  1. Niniejsze warunki sprzedaży zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w dziale „Rezerwy strategiczne/Rezerwy medyczne/ Sprzedaż rezerw medycznych” oraz w zakładce „Aktualności”.
  2. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. towaru można uzyskać pod numerem telefonu 22 36 09 312.

Załączniki:

Nr 1 – Szczegółowe informacje na temat oferowanych do sprzedaży masek pełnotwarzowych

Nr 2 – Formularz ofertowy

Nr 3 – Oświadczenie

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (03.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (03.10.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty