Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi przeglądu izolatoriów podciśnieniowych

2019-09-18 13:15:41

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi przeglądu izolatoriów podciśnieniowych typ Biobox

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądu izolatoriów podciśnieniowych typ Biobox.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące izolatoriów objętych usługą.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi przeglądu izolatoriów podciśnieniowych typ Biobox, w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń, stanowiących rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846), za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.

Termin oraz miejsce przeprowadzenia usługi izolatoriów:

Przegląd musi zostać wykonany w zakładzie produkcyjnym producenta izolatoriów tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. U Pekárny 438, 763 14 Zlin-Stipa, Republika Czech w terminie do 30 listopada 2020 r.

Należy założyć, że ewentualne zawarcie umowy nastąpi w II kwartale 2020 r.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent zobowiązany będzie w szczególności do:

 1. zapewnienia wykonania przeglądu izolatoriów w zakładzie produkcyjnym ich producenta tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. znajdującym się w miejscowości Zlin-Stipa w Republice Czeskiej wyłącznie przez techników serwisowych albo pracowników Ego Zlin, posiadających odpowiednie w tym zakresie przeszkolenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakres czynności określa załącznik nr 1 pkt. I, do niniejszego ogłoszenia;
 2. wymiany filtrów, lamp UV oraz kleju w zestawie naprawczym wchodzących w skład izolatorium. Produkty, które będą zastępowały wymieniane elementy, powinny pochodzić z bieżącej produkcji wykonanej do 6 miesięcy przed dniem zwrotu tych izolatoriów Agencji po wykonaniu przedmiotowej usługi. Oferent zapewni zagospodarowanie produktów, które zostaną zastąpione nowymi produktami, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Unii Europejskiej;
 3. przewiezienie izolatoriów z magazynów znajdujących się w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim oraz pomorskim do zakładu produkcyjnego producenta firmy Ego Zlin, który zlokalizowany jest:

U Pekárny 438
763 14 Zlin-Stipa, Republika Czech,

 1. po wykonaniu usługi przeglądu izolatoriów, Oferent zobowiązany będzie do przetransportowania izolatoriów z zakładu produkcyjnego producenta do magazynów znajdujących się w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim oraz pomorskim;
 2. zachowania odpowiednich warunków w czasie transportu izolatoriów, min. temperatura od – 6°C do + 49°C, w naczepie kontenerowej zamkniętej czystej, suchej chroniącej przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz opadami. Pozostałe warunki przechowywania oraz transportu izolatoriów zostały określone w załączniku nr 1 pkt II ppkt 5;
 3. udzielenia gwarancji jakości na izolatoria po przeprowadzonej usłudze przeglądu izolatoriów w zakładzie produkcyjnym ich producenta tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. znajdującym się w miejscowości Zlin-Stipa w Republice Czeskiej na okres co najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia zwrotu izolatoriów do magazynu;
 4. do każdego zwracanego po dokonaniu przeglądu izolatora dołączona będzie nowa instrukcja obsługi wraz z książką eksploatacyjnią i serwisowania oraz dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przez ich producenta firmę Ego Zlin. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być dostarczone w języku polskim. W przypadku tłumaczenia z języka obcego powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Informacje dotyczące ilości izolatoriów podciśnieniowych typ BIOBOX objętych usługą przeglądów oraz miejsc, w których są przechowywane urządzenia, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Izolatoria podciśnieniowe, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, izolatoria te muszą być utrzymywane w rezerwach sprawne oraz w stałej gotowości do ich użycia.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
  2. Przed złożeniem Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym, Oferent zobowiązany jest umówić się na prezentację przez Agencję izolatorium podciśnieniowego typ BIOBOX, będącego przedmiotem postępowania, celem jego oceny oraz sporządzenia wiarygodnej wyceny pełnego przeglądu tego urządzenia. Izolatorium podciśnieniowe będzie można obejrzeć w terminie do 11 października 2019 r. w magazynie Agencji znajdującym się w centralnej Polsce. Na powyższą prezentację należy umówić się telefonicznie do dnia 27 września 2019 r. pod nr tel.: 22 36 09 313.
  3. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy usługi przeglądu izolatoriów podciśnieniowych typ BIOBOX.
  4. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie o którym mowa w pkt IV.
  5. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia, jak również znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  6. Realizując usługę przeglądu izolatoriów podciśnieniowych, Oferent zapewni wykonanie przeglądu izolatoriów w zakładzie produkcyjnym ich producenta tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. znajdującym się w miejscowości Zlin-Stipa w Republice Czeskiej wyłącznie przez techników serwisowych albo pracowników Ego Zlin, posiadających odpowiednie w tym zakresie przeszkolenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
  7. Oferent zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
  8. Oferent na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy, co najmniej na okres wykonywania usługi, oraz zapewni ciągłość, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia, co najmniej na poziomie 5.000.000,00 zł.
  9. Oferent realizując przegląd zobowiązany jest do zapewnienia transportu izolatoriów przez licencjonowaną firmę transportową, która posiadać będzie ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; przewoźnika w ruchu międzynarodowym. Suma ubezpieczenia przewoźnika na poziomie nie niższym niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o art. 26 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).
  10. Oferent realizując przegląd, o którym mowa niniejszym ogłoszeniu zobowiązany jest do zapewnienia transportu izolatoriów przez środek transportu posiadający ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) na terytorium krajów Unii Europejskiej.
  11. Oferent udzieli gwarancji jakości na izolatoria podciśnieniowe typ BIOBOX po przeprowadzonej usłudze przeglądu izolatoriów w zakładzie produkcyjnym ich producenta tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. znajdującym się w miejscowości Zlin-Stipa w Republice Czeskiej na okres co najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia zwrotu izolatoriów do magazynu rezerw.
  12. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia za usługę (z podatkiem VAT), o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 2. Inne postanowienia.
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego, zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
  2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  4. Ilości izolatoriów, które będą objęte usługą przeglądu oraz miejsce ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. 22 36 09 237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
    • przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  8. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
   • wartość oferty (wynagrodzenie za świadczenie usługi przeglądów izolatoriów),
   • udzielony przez Oferenta okres gwarancji jakości na wykonaną usługę.
  9. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny lub nienależycie realizował zawarte z Agencją umowy cywilnoprawne.
 3. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania urządzeń, stanowiących rezerwy strategiczne, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać, co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.
  1. Po prezentacji izolatorium podciśnieniowego typ BIOBOX, o której mowa w pkt. II ppkt 2 niniejszego ogłoszenia, zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt. 6 zgłoszenia), w terminie do dnia 18.10.2019 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa przesłać faksem 22 36 09 319 lub przesłać skan mailem na adres: kancelaria@arm.gov.pl, a następnie pocztą.
  2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 313.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym  (rozmiar: 88,5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (17.09.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (18.09.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (18.09.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty