Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi przechowywania i wymiany nici chirurgicznych

2019-08-22 10:48:31

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania i wymiany nici chirurgicznych w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania i wymiany nici chirurgicznych w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przechowywania i wymiany nici chirurgicznych wymienionych w Tabeli w magazynie zlokalizowanym na terenie Polski przez okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2023 r. za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji.

Tabela

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

J.m.

Producent

Okres ważności określony przez producenta w latach

1.

Dafilon 1/0 30 mm, igła odwr. tnąca ⅜ obw.koła x 36 (Dafilon – szew chir. 0 75 cm DS30)

op.

BBRAUN

5

2.

Dafilon 2/0 39 mm igła odwr. tnąca ⅜ obw.koła x 36 (Dafilon – szew chir. 2/0 75 cm DS39)

op.

BBRAUN

5

3.

Dafilon 3/0 39 mm igła odwr. tnąca ⅜ obw. koła x 36 (Dafilon – szew chir. 3/0 75 cm DS39)

op.

BBRAUN

5

4.

Dafilon 4/0 19 mm igła odwr. tnąca ⅜ obw. koła x 36 (Dafilon – szew chir. 4/0 45 cm DS19)

op.

BBRAUN

5

5.

Dafilon – szew chir. 0 75 cm DS24 – dł. szwu 75 cm, igła tnąca ⅜ koła 24 mm x 36 sasz.

op.

BBRAUN

5

6.

Monosyn 1 48 mm igła okrągła ½ obw. koła x 36 (Monosyn – szew chir. 1 90 cm HR48)

op.

BBRAUN

5

7.

Monosyn 2/0 37 mm igła okrągla ½ obw. koła x 36 (Monosyn – szew chir. 2/0 70 cm HR37)

op.

BBRAUN

5

8.

Monosyn 3/0 26 mm igła okrągła ½ obw. koła x 36 (Monosyn - szew chir. 3/0 70 cm HR26)

op.

BBRAUN

5

9.

Premicron 1/0 37 mm igła okrągła ½ obw. koła x 36 (Premicron – szew chir. 0 75 cm HR37)

op.

BBRAUN

5

10.

Premicron – szew chir. 2/0 90cm 2xHR26 – dł. szwu 90 cm, igła okrągła ½ koła podwójna 26 mm x 36 sasz.

op.

BBRAUN

5

11.

Premicron – szew chir. 0 150 cm – dł. szwu 150 cm, podwiązka, bez igły x 36 sasz.

op.

BBRAUN

5

12.

Premicron – szew chir. 1 150 cm – dł. szwu 150 cm, podwiązka, bez igły x 36 sasz.

op.

BBRAUN

5

13.

Premilene – szew chir. 2/0 90 cm 2xHR26 – dł. szwu 90 cm, igła okrągła ½ koła podwójna 26 mm x 36 sasz.

op.

BBRAUN

5

14.

Premilene – szew chir. 3/0 75 cm DS24 – dł. szwu 75 cm, igła tnąca ⅜ koła 24 mm x 36 sasz.

op.

BBRAUN

5

15.

Safil 1/0 140 cm, bez igły x 36 (Safil – szew chir. 0 140 cm)

op.

BBRAUN

5

16.

Safil 2 140 cm bez igły x 36 (Safil – szew chir. 2 140 cm)

op.

BBRAUN

5

17.

Safil 3/0 140 cm bez igły x 36 (Safil – szew chir. 3/0 140 cm)

op.

BBRAUN

5

18.

Safil 3/0 26 mm igła okrągła ½ obw.koła x 36 (Safil Violett 3/0 70 cm HR26)

op.

BBRAUN

5

19.

Monomax 1 150 cm, pętla HR48 – dł. szwu 150 cm pętla, igła okrągła ½ koła 48 mm x 24 sasz.

op.

BBRAUN

5

20.

Novosyn Quick Undy 2/0 70 cm HR30 DDP – dł. szwu 70 cm, igła okrągła ½ koła 30 mm x 36 sasz.

op.

BBRAUN

5

Wyroby medyczne wymienione w tabeli (zwane dalej „wyrobami”) spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych i przechowywane są w magazynie zlokalizowanym na terenie Polski (woj. wielkopolskie) zgodnie z warunkami określonymi przez ich producenta. Wyroby objęte usługą będącą przedmiotem postępowania posiadają nie mniej niż 50% okresu ważności określonego przez ich producenta, za wyjątkiem wyrobów medycznych wymienionych w poz. nr 9 oraz poz. nr 13, które posiadają nie mniej niż 40% okresu ważności określonego przez ich producenta.

Odbiór i przemieszczenie wyrobów wymienionych w tabeli do magazynu Oferenta odbywać się będzie staraniem własnym i na koszt oraz ryzyko Oferenta.

Planowany termin przemieszczenia do magazynu Oferenta wyrobów w dniach 27-30.12.2019 r.

Informacje dotyczące ilości wyrobów wymienionych powyżej oraz miejsca ich przechowywania, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyroby wymienione w tabeli objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania stanowią rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, wyroby te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie ich bieżącej wymiany.

 1. Obowiązki Oferenta związane z realizacją usługi będącej przedmiotem postępowania.
  Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:
  1. Przechowywania wyrobów wymienionych w tabeli w magazynie Oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
  2. Wydawania rezerwy przez 24 godz./dobę w przypadku wydania przez właściwego ministra decyzji o jej udostępnieniu.
  3. Wymiany wyrobów wymienionych w tabeli przeprowadzanej bezwynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanów ilościowych przy uwzględnieniu zasady: w pierwszej kolejności złożenie wyrobów zastępujących wymieniane wyroby, a następnie wydanie wyrobów podlegających wymianie w celu ich zagospodarowania przez Oferenta. Wymiana będzie dokonywana tak, aby w każdym czasie trwania umowy do upływu terminu ważności wyrobów pozostało nie mniej niż 50% okresu ważności określonego przez ich producenta. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skrócenia okresu, o którym mowa powyżej. Wymiana wyrobów może być dokonywana na bieżąco, sukcesywnie i bez ograniczeń w ilościach określonych przez Oferenta w okresie trwania umowy przy uwzględnieniu ww. zasad, tj. w szczególności nienaruszenia stanów ilościowych rezerwy strategicznej.
  4. Informowania o trudnościach z dokonywaniem bieżącej wymiany wyrobów wynikających ze zmniejszenia popytu, podaży lub innych okoliczności mających wpływ na obrót tymi wyrobami, celem wspólnego dokonania ustaleń, co do dalszego postępowania. Powyższe dotyczy również konieczności zamiany wyrobów poprzez zastępowanie asortymentu rezerwy innymi wyrobami w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnymi pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości.
  5. Odkupienia rezerwy w przypadkach, o których mowa w umowie lub przystąpienia Oferenta do ogłoszonego przez Agencję przetargu na sprzedaż wyrobów objętych usługą będącą przedmiotem umowy, w przypadku podjęcia przez organ tworzący rezerwy decyzji o jej likwidacji, po cenach zawartych w warunkach przetargu.
  6. Ochrony magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia przechowywanych rezerw przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.
 2. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca przechowywania rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Oferent musi posiadać odpowiednie rozwiązania logistyczne oraz możliwość nabywania wyrobów w ilościach, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy wymianę wyrobów objętych usługą będącą przedmiotem postępowania.
  2. Oferent musi posiadać odpowiednie pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów spełniające wymogi określone przez producenta tych wyrobów.
  3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
  4. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt V ppkt 6 niniejszego ogłoszenia.
  5. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na postawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy.
  6. Oferent będzie odpowiedzialny za nienaruszalność stanów ilościowych przyjętych na przechowywanie wyrobów.
  7. Oferent musi zapewnić ochronę magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna, w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przechowywanej rezerwy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.
  8. Minimalna ochrona magazynu, jaką musi zapewnić Oferent polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, stanowiących najmniej zaawansowany dopuszczalny sposób ochrony (np. drzwi stalowe, kraty, zamki patentowe, kłódki, itp.).
  9. Pożądanym przez Agencję jest zapewnienie minimalnej ww. ochrony magazynu w połączeniu z:
   • bezpośrednią ochroną fizyczną - polegającą na stałym lub doraźnym dozorze pomieszczeń magazynowych lub na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
  10. lub/i
   • elektronicznymi urządzeniami i systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenie.
  1. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas trwania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwaranci bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
  2. Transport w przypadku przemieszczania wyrobów, o których mowa w pkt 1 niniejszego ogłoszenia musi spełniać wymogi określone przez producenta wyrobów (tj. przechowywać w temp. pokojowej: 15-25oC, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych, nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur).
 1. Inne postanowienia
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  3. Ilości wyrobów, które Oferent obejmie usługą przechowywania i wymiany oraz miejsce ich przechowywania, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
  6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego
     w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
    • przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji niniejszej umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  8. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert jest cena – 100% (wynagrodzenie za usługę przechowywania wraz z dokonywaniem wymiany wyrobów + koszty związane z ich przemieszczeniem do magazynu Oferenta bez podatku VAT).
  9. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 09.09.2019 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
  2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne –Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 380.

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym  (rozmiar: 67,5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (02.08.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.08.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (22.08.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty