Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi przechowywania i wymiany opatrunków i odzieży medycznej (ochronnej jednorazowego użytku) w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski

2019-07-11 09:50:42

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania opatrunków i odzieży medycznej (ochronnej jednorazowego użytku) w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z wymianą.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania opatrunków i odzieży medycznej (ochronnej jednorazowego użytku) w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przechowywania opatrunków i odzieży medycznej (ochronnej jednorazowego użytku) - zwanych dalej „towarami”, wymienionych w Tabeli w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany przez okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji:

Tabela

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Okres ważności określony przez producenta w miesiącach

1.      

Czepek pielęgniarski niejałowy z włókniny SB 17 x 100 sztuk

op.

60

2.      

Fartuch chirurgiczny niejałowy z włókniny SMS 35 a 10 sztuk rozm. L

op.

60

3.      

Fartuch chirurgiczny niejałowy z włókniny TMS 35 x 10 sztuk

op.

60

4.      

Gaza wyjałowiona pow. 1 m²

op.

60

5.      

Gaza wyjałowiona pow. ½ m²

op.

60

6.      

Gaza wyjałowiona pow. ¼ m²

szt.

60

7.      

Kompresy gazowe 10 x 20 cm jałowe 3 szt.

szt.

60

8.      

Kompresy gazowe 5 cm x 5 cm wyjałowione (op. a 3 szt.)

op.

60

9.      

Kompresy gazowe 7 cm x 7 cm wyjałowione (op. a 3 szt.)

op.

60

10.    

Kompresy gazowe 9 cm x 9 cm wyjałowione (op. a 3 szt.)

op.

60

11.    

Kompresy gazowe n/jałowe 10 x 20 cm x 100

op.

60

12.    

Lignina w arkuszach szer. 40 cm x 60 cm po 5 kg

op.

60

13.    

Maseczka ochronna niejałowa 3-warstwowa z włókniny x 50 sztuk

op.

60

14.    

Ochraniacz na buty z gumką z włókniny TMS 35 x 50 par

op.

60

15.    

Opaska dziana 4 m x 10 cm

szt.

60

16.    

Opaska dziana 4 m x 15 cm

szt.

60

17.    

Opaska elastyczna 4 m x 10 cm z zapinką

szt.

36

18.    

Opaska elastyczna 4 m x 15 cm z zapinką

szt.

36

19.    

Opaska gazowo-wiskozowa dziana 4 m x 10 cm

szt.

60

20.    

Opaska gazowo-wiskozowa dziana 4 m x 15 cm

szt.

60

21.    

Opaska gipsowa „PREGIPS” 3 m x 10 cm szybkowiążąca x 2 sztuki

op.

36

22.    

Opaska gipsowa „PREGIPS” 3 m x 10 cm wolnowiążąca x 2 sztuki

op.

48

23.    

Opaska gipsowa „PREGIPS” 3 m x 15 cm szybkowiążąca x 2 sztuki

op.

36

24.    

Opaska gipsowa „PREGIPS” 4 m x 15 cm szybkowiążąca x 2 sztuki

op.

36

25.    

Opaska gipsowa „PREGIPS” 3 m x 15 cm wolnowiążąca x 2 sztuki

op.

48

26.    

Plaster chirurgiczny na włókninie 2,5 cm x 9,14 m

szt.

60

27.    

Podkład naturalny podgipsowy 3 m x 10 cm po 12 sztuk

op.

60

28.    

Podkład naturalny podgipsowy 3 m x 15 cm po 12 sztuk

op.

60

29.    

Przylepiec Classic 5 cm x 5 m a 1 niejałowy

szt.

60

30.    

Przylepiec Plastovis 5 cm x 5 m a 6 niejałowy

op.

60

31.    

Przylepiec Soft 2,5 cm x 5 m a 1 niejałowy

szt.

60

32.    

Przylepiec Soft,5 cm x 5 m a 1 niejałowy

szt.

60

33.    

Rękawiczki lateksowe wyjałowione nr 7

para

60

34.    

Rękawiczki lateksowe wyjałowione nr 8

para

60

35.    

Serwety operacyjne jałowe 45 x 45 N+T 4 warstwowe a 2 szt.

op.

60

36.    

Serwety operacyjne n/jałowe 45 x 45 N+T 4 warstwowe x 10 sztuk

op.

60

37.    

Setony gazowe 2 m x 5 cm n/jałowe x 68 sztuk

op.

60

38.    

Taśmy przylepne włókninowe 10 cm x 10 m

szt.

60

39.    

Wata bawełniano-wiskozowa 500 g

op.

60

Towary wymienione w Tabeli przechowywane są aktualnie w magazynie zlokalizowanym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów oraz posiadają do upływu terminu ważności nie mniej niż 40% okresu ważności określonego przez ich producenta, za wyjątkiem towaru wymienionego w poz. nr 33, który posiada nie mniej niż 30% do upływu terminu ważności określonego przez jego producenta.

Odbiór i przemieszczenie towarów wymienionych w Tabeli do magazynu Oferenta odbywać się będzie staraniem własnym i na koszt oraz ryzyko Oferenta.

Planowany termin przemieszczenia do magazynu Oferenta towarów: w terminie 30 - 31.12.2019 r.

Informacje dotyczące ilości towarów wymienionych w Tabeli oraz miejsce ich przechowywania, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Towary wymienione w Tabeli objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania stanowią rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, towary te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie ich bieżącej wymiany.

 1. Obowiązki Oferenta związane z realizacją usługi będącej przedmiotem postępowania.
 2. Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:
  1. Przechowywania towarów wymienionych w Tabeli w magazynie Oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producentów.
  2. Wydawania rezerwy przez 24 godz./dobę w przypadku wydania przez właściwego ministra decyzji o jej udostępnieniu.
  3. Wymiany towarów wymienionych w Tabeli przeprowadzanej bezwynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanów ilościowych przy uwzględnieniu zasady: w pierwszej kolejności złożenie towarów zastępujących wymieniane towary, a następnie wydanie towarów podlegających wymianie w celu ich zagospodarowania przez Oferenta.
  4. Wymiana będzie dokonywana tak, aby w każdym czasie trwania umowy do upływu terminu ważności towarów pozostało nie mniej niż 40% okresu ważności określonego przez ich producenta.
  5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skrócenia okresu, o którym mowa powyżej. Wymiana towarów może być dokonywana na bieżąco sukcesywnie i bez ograniczeń w ilościach określonych przez Oferenta w okresie trwania umowy przy uwzględnieniu ww. zasad, tj. w szczególności nienaruszenia stanów ilościowych rezerwy strategicznej.
  6. Informowania o trudnościach z dokonywaniem bieżącej wymiany towarów wynikających ze zmniejszenia popytu, podaży lub innych okoliczności mających wpływ na obrót tymi towarami, celem wspólnego dokonania ustaleń, co do dalszego postępowania. Powyższe dotyczy również konieczności zamiany towarów poprzez zastępowanie asortymentu rezerwy innymi towarami w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnymi pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości.
  7. Odkupienia rezerwy w przypadkach, o których mowa w umowie lub przystąpienia Oferenta do ogłoszonego przez Agencję przetargu na sprzedaż towarów objętych usługą będącą przedmiotem umowy, w przypadku podjęcia przez organ tworzący rezerwy decyzji o jej likwidacji, po cenach zawartych w warunkach przetargu.
  8. Ochrony magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia przechowywanych rezerw przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca przechowywania (wymiany) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Oferent musi posiadać odpowiednie rozwiązania logistyczne oraz możliwość wytwarzania towarów – dot. producentów lub możliwość nabycia towarów – dot. hurtowni w ilościach, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy wymianę towarów wymienionych w Tabeli w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski.
  2. Oferent musi posiadać odpowiednie pomieszczenie magazynowe do przechowywania towarów spełniające wymogi określone przez producenta tych towarów.
  3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
  4. Oferent musi spełniać wymogi przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt V ppkt 6 niniejszego ogłoszenia.
  5. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na postawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy.
  6. Oferent będzie odpowiedzialny za nienaruszalność stanów ilościowych przyjętych na przechowywanie towarów.
  7. Oferent musi zapewnić ochronę magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna, w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przechowywanej rezerwy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.
  8. Minimalna ochrona magazynu, jaką musi zapewnić Oferent polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, stanowiących najmniej zaawansowany dopuszczalny sposób ochrony (np. drzwi stalowe, kraty, zamki patentowe, kłódki, itp.).
  9. Pożądanym przez Agencję jest zapewnienie minimalnej ww. ochrony magazynu w połączeniu z:
   • bezpośrednią ochroną fizyczną - polegającą na stałym lub doraźnym dozorze pomieszczeń magazynowych lub na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
  10. lub/i
   • elektronicznymi urządzeniami i systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenie. 
  11. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ewidencyjnej towarów określonych w Tabeli (bez podatku VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
  12. Transport w przypadku przemieszczania towarów musi spełniać wymogi dotyczące transportu i przechowywania określone przez producentów towarów, o których mowa w Tabeli na wstępie niniejszego ogłoszenia.
 2. Inne postanowienia
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  3. Ilości towarów, które Oferent obejmie usługą przechowywania i wymiany oraz miejsce ich przechowywania, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
  6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
   • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
    • przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty do przygotowania, zawarcia i realizacji niniejszej umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych (tj. na wybrane pozycje asortymentowe).
  8. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie oferty jest cena – 100% (wynagrodzenie za usługę przechowywania wraz z dokonywaniem wymiany towarów + koszty związane z ich przemieszczeniem do magazynu Oferenta bez podatku VAT).
  9. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 31.07.2019 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
  2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.gov.pl oraz www.arm.gov.pl - w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 309.

Do pobrania

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (09.07.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (11.07.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (11.07.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty