Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Dostawa opatrunków hydrożelowych z jednoczesnym odkupieniem

2019-06-05 13:35:26

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę opatrunku hydrożelowego z jednoczesnym odkupieniem wyrobu medycznego przechowywanego w magazynie wskazanym przez Agencję.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę opatrunku hydrożelowego z jednoczesnym odkupieniem wyrobu medycznego przechowywanego w magazynie wskazanym przez Agencję.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Dostawa opatrunku hydrożelowego wymienionego w Tabeli nr 1 do magazynu wskazanego przez Agencję zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu będzie odkupienie przez Oferenta opatrunku hydrożelowego wymienionego w Tabeli nr 2. Ilość opatrunku hydrożelowego, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanego wyrobu.

Planowany termin dostawy i odbioru wyrobu medycznego: od dnia 02.09.2019 r. do dnia 25.10.2019 r.

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

Jm.

1. 

Opatrunek hydrożelowy 10 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

Szt.

Wyrób medyczny, o którym mowa w Tabeli nr 1 (zwany dalej „wyrobem”) musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. - o wyrobach medycznych oraz posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tego wyrobu.

Tabela nr 2

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

J.m.

Termin ważności wyrobu

Producent

Miejsce przechowywania wyrobu

1.    

Opatrunek hydrożelowy – BurnTec 12 cm x 24 cm

szt.

30.11.2020 r.

Kikgel

woj. łódzkie

Informacje dotyczące ilości wyrobów wymienionych powyżej oraz miejsce ich przechowywania, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyrób będący przedmiotem niniejszego postępowania, wymieniony w Tabeli nr 1 kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, wyrób ten musi być utrzymywany w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie jego bieżącej wymiany.

 1. Obowiązki Oferenta związane z realizacją dostawy z jednoczesnym odkupieniem.
  Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:
  1. Dostarczenia do magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunku hydrożelowego wymienionego w Tabeli nr 1, który musi posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tego wyrobu.
  2. Odkupienia i odebrania od Agencji z magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunku hydrożelowego, o którym mowa w Tabeli nr 2. Ilość opatrunku, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanego opatrunku.
  3. Realizując dostawę opatrunku hydrożelowego wymienionego w Tabeli nr 1, Oferent zobowiązany jest zapewnić w trakcie załadunku i transportu spełnienie wymagań określonych przez producenta tego wyrobu.
 2. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy /odbioru rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Wymagane jest złożenie wzoru oferowanego opatrunku hydrożelowego wraz ze szczegółowym opisem wyrobu:
   • z ilu warstw się składa opatrunek (jakiego rodzaju są to warstwy),
   • z czego opatrunek jest wytworzony (z jakiego materiału),
   • czy opatrunek jest chłonny,
   • czy blokuje wydobywanie się z rany wydzielin,

ile dni opatrunek może pozostawać na ranie (jak często należy go zmieniać) itp., w terminie wskazanym w pkt VI ppkt 1 niniejszego ogłoszenia. Agencja dokonując odbioru wyrobu medycznego porówna wzór opatrunku z dostarczonym opatrunkiem w zakresie zgodności co do parametrów i jakości. Stwierdzone podczas odbioru rozbieżności będą podstawą do odmowy odbioru wyrobu medycznego. Dostarczony Agencji wzór opatrunku nie podlega zwrotowi.

  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt V ppkt 6 niniejszego ogłoszenia.
  3. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości dostarczanego wyrobu (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
  4. Oferent zobowiązany jest realizując dostawę i odbiór wyrobu zapewnić jego załadunek i transport spełniający wymagania określone przez producenta tego wyrobu.
 1. Inne postanowienia
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  3. Ilość wyrobu, którą Agencja zakupi oraz miejsce jego dostawy, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
  6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. 22 36 09 237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
    • przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji niniejszej umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  7. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert jest cena – 100% (cena = wartość dostarczanego wyrobu medycznego bez podatku VAT minus wartość odkupowanego wyrobu medycznego bez podatku VAT).
  8. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 19.06.2019 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
  2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl - w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 311.

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 79.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (05.06.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.06.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.06.2019)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty