Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zapłata opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

2021-02-23 12:17:34

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, będąc organem właściwym w sprawie opłaty zapasowej oraz kar pieniężnych, któremu przysługują uprawnienia organu podatkowego określone w dziale III oraz w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (art. 21b ust. 13 i 14 oraz art. 66 ust. 6 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, dalej „ustawy o zapasach” (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) przypomina, iż stosownie do treści art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (…) następuje w formie polecenia przelewu

Kilknij, aby poznać szczegóły dokumentu dot. zapłaty opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (31.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty