Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców

2022-06-01 13:08:20

Nabycie wyrobów akcyzowych

Zgodnie z art. 48 ust. 10-11 i art. 59 ust. 9-10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, podmioty prowadzące skład podatkowy i zarejestrowani odbiorcy są zobowiązani do informowania Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podmiotach, na rzecz, których dokonały nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych.

W związku z powyższym proszę o składanie ww. informacji, począwszy od informacji za miesiąc sierpień 2019 r., na załączonym druku: Informacja, w formacie Excel, dla Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych – w miesiącu … 20… roku

Sposób dostarczenia

Wypełniony, podpisany i opieczętowany druk informacji należy przesłać Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w terminie 3 dni po upływie miesiąca, w którym dokonano nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa:

  • pocztą, na adres
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
  • lub poprzez platformę ePUAP

W tym przypadku informacja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym”, o który można wnioskować po założeniu konta w ePUAP. Każdy z załączonych załączników musi zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, niezależnie od podpisu dodawanego w platformie ePUAP.

Wersja Excel

Dodatkowo, wypełniony druk informacji w wersji elektronicznej – w formacie Excel, proszę przesłać na następujący adres mailowy: sek_bpi@rars.gov.pl

Nie uwzględnia się

Przesłanie informacji tylko i wyłącznie w formie zwykłego maila lub w ramach ePUAP bez podpisu kwalifikowanego ewentualnie niepoświadczonej „profilem zaufanym” nie będzie traktowane jako wywiązanie się przez przedsiębiorcę z obowiązku przesłania informacji.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (28.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (28.02.2019)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (01.06.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty