Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Sprzedaż likwidowanych rezerw strategicznych - narzędzi chirurgicznych

2018-07-26 10:44:57

Przetarg pisemny na sprzedaż likwidowanych rezerw strategicznych – narzędzi chirurgicznych, według wykazu stanowiącego załącznik do warunków przetargu

Organizującym przetarg jest:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 
tel. 22 36 09 320, fax. 22 36 09 319

Warunki przetargu oraz wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży dostępne są na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl oraz www.bip.arm.gov.pl w zakładce „Rezerwy strategiczne/Rezerwy medyczne/Sprzedaż rezerw medycznych” oraz w zakładce „Komunikaty/Komunikaty dotyczące rezerw medycznych”, można je również odebrać bezpłatnie w Biurze Rezerw Medycznych Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, codziennie w dni robocze od dnia 26.07.2018 r. do 08.08.2018 r. w godz. 8:00–14:00.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • złożenie pisemnej oferty w terminie, miejscu i formie określonej w warunkach przetargu;
  • zaoferowanie cen jednostkowych nie niższych niż ceny minimalne;
  • wpłacenie wadium w terminie do dnia 08.08.2018 r. na rachunek Agencji Rezerw Materiałowych, BGK Oddział w Warszawie na konto 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002, w wysokości 10% łącznej wartości deklarowanych do zakupu towarów bez podatku VAT, ustalonej wg cen minimalnych. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Zainteresowani zakupem mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym towarów przeznaczonych do sprzedaży w dniach od 30.07.2018 r. do 03.08.2018 r., w godz. 10:00-13:00 w Składnicy ARM w Szepietowie (ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepietowo), wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszych warunków przetargu. Odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin towarów ponosi Oferent.

Ofertę należy dostarczyć do Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45, w terminie do dnia 09.08.2018 r. do godz. 12:00 (osobiście albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Otwarcia ofert w dniu 09.08.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa towaru bez podatku VAT;
  • w przypadku ofert z taką samą ceną jednostkową dodatkowym kryterium wyboru oferty będzie ilość towaru wskazana w ofercie. Wybrana zostanie oferta obejmująca większą ilość towaru;
  • w przypadku ofert zawierających taką samą cenę jednostkową oraz taką samą ilość towaru, kolejnym kryterium wyboru oferty będzie moment jej złożenia (dzień i godzina). Wygrywa oferta złożona wcześniej.

Ocena i wybór oferty wg powyższych kryteriów będzie dokonywana przez Komisję Przetargową oddzielnie dla każdego towaru ujętego w ofercie.

W przypadku, kiedy złożona oferta nie obejmuje całej ilości towaru zaoferowanego do sprzedaży, Agencja dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednej oferty zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej. Agencja dopuszcza możliwość realizacji wybranej oferty w ilości mniejszej niż w przedłożonej ofercie z powodów, o których mowa powyżej, za zgodą Oferenta. W przypadku braku takiej zgody Oferenta, jego oferta zostaje odrzucona.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia określonego jako ostateczny termin do składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Towary wystawione do sprzedaży zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przed 1990 r., nie posiadają znaku CE oraz deklaracji zgodności EC/CE/WE, w związku z powyższym nie spełniają wymogów zasadniczych Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych wdrożonej do prawa polskiego ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Numery telefonów do osób uprawnionych do kontaktów z Oferentami:
tel. 22 36 09 305, 22 36 09 306, 22 36 09 315.

Agencja Rezerw Materiałowych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Warunki przetargu pisemnego na sprzedaż towarów z likwidowanych rezerw strategicznych (rozmiar: 144 kB)

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 do warunków przetargu – wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego (rozmiar: 169.26 kB)

Załącznik nr 2 do warunków przetargu – formularz ofertowy (rozmiar: 56 kB)

Załącznik nr 3 do warunków przetargu – oświadczenie nr 1 (rozmiar: 35.5 kB)

Załącznik nr 4 do warunków przetargu – oświadczenie nr 2 (rozmiar: 36 kB)

Załącznik nr 5 do warunków przetargu – oświadczenie nr 3 (rozmiar: 46 kB)

Załącznik nr 6 do warunków przetargu – projekt umowy sprzedaży (rozmiar: 62 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (23.07.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (26.07.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (26.07.2018)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty