Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Sprzedaż likwidowanych rezerw strategicznych - narzędzi chirurgicznych

2018-02-21 07:30:14

Warunki przetarg pisemny na sprzedaż towarów z likwidowanych rezerw strategicznych

 1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż likwidowanych rezerw strategicznych - narzędzi chirurgicznych.

Wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży zawiera załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu.

 1. Organizującym przetarg jest:
Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
 1. Tryb postępowania
 1. Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu pisemnego.
 2. Agencja zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Przetarg zostanie unieważniony, jeżeli w terminie składania ofert określonym w warunkach przetargu nie wpłynie żadna oferta lub oferty, które wpłyną do Agencji nie spełnią wymagań określonych w warunkach przetargu.
 1. Warunki udziału w przetargu
 1. W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę, w terminie do dnia 07.03.2018 r. do godz. 10:00 w miejscu i formie określonej w niniejszych warunkach przetargu.
 3. Oferent musi zaoferować cenę jednostkową nie niższą niż cena minimalna. Minimalne ceny jednostkowe zostały określone w załączniku nr 1 do warunków przetargu. Minimalne ceny nie zawierają podatku VAT. Aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT została określona w załączniku nr 1 warunków przetargu.
 4. Dopuszcza się możliwość składania ofert na dowolną ilość towaru (nie większą niż określona w załączniku nr 1 do warunków przetargu) i wybrane pozycje asortymentowe z załącznika nr 1 do warunków przetargu.
 5. Oferent może zaoferować w ofercie tylko jedną cenę na dany towar wymieniony w załączniku nr 1 do warunków przetargu.
 6. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium określonego w pkt V niniejszych warunków.
 1. Wadium
 1. Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 06.03.2018 r. do godz. 14:00 (wpłata następuje z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Agencji) w wysokości 10% wartości deklarowanych do zakupu towarów (bez podatku VAT), ustalonej wg cen minimalnych zawartych w załączniku nr 1 do warunków przetargu na rachunek Agencji Rezerw Materiałowych, prowadzony przez BGK Oddział w Warszawie na konto nr 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. W tytule przelewu należy napisać „Wadium BRM”.

Przykład ustalenia wysokości wadium:

Towar

Minimalna cena jednostkowa w zł

Ilość, której dotyczy oferta

Wartość wg minimalnej ceny jednostkowej w zł

Wysokość wadium w zł

Hak brzuszny, t. Fritsch, szer. 75 mm

0,60

100

60,00

6,00

W przypadku składania przez Oferenta oferty na różne towary, wadium może być wniesione oddzielnie na każdy towar lub jednym dowodem wpłaty, w wysokości odpowiadającej sumie wadiów odnoszących się do poszczególnych towarów zawartych w ofercie.

Przykład ustalenia wysokości wadium:

Towar

Minimalna cena jednostkowa w zł

Ilość, której dotyczy oferta

Wartość wg minimalnej ceny jednostkowej w zł

Wysokość wadium w zł

Hak brzuszny, t. Fritsch, szer. 75 mm

0,60

100

60,00

6,00

Łyżeczka kostna, ostra, owalna, szer. 14 mm

0,50

1.000

500,00

50,00

Razem wadium

56,00

 1. Zwrot wadium (bez odsetek) nastąpi przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty powiadomienia Oferentów o rozstrzygnięciu przetargu, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 2. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zwrócone w terminie 21 dni po dokonaniu odbioru towarów.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt VI ppkt 4 a i b Agencja zwraca wadium niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Oferenta na jakie konto należy dokonać zwrotu wadium.
 4. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta lub Oferent podpisze umowę, a nie dokona zapłaty za zakupiony towar lub nie dokona odbioru towaru. W przypadku odebrania części zakupionych towarów, przepadkowi ulega wadium wniesione na towary, które nie zostały odebrane.
 1. Wymagania dotyczące oferty
 1. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do warunków przetargu. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 2. Oferent zainteresowany zakupem kilku różnych towarów składa ofertę na jednym formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 3. Ofertę należy dostarczyć do Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 w terminie do dnia 07.03.2018 r. do godz. 10:00 (osobiście albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Oferta musi być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków przetargu, po zapakowaniu jej w dwie koperty.

Koperta zewnętrzna powinna zawierać:

 • nazwę i adres nadawcy,
 • nazwę i adres adresata.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać:      

 • określenie nadawcy oraz jego adres,
 • opis o treści: „Oferta na zakup towarów likwidowanych rezerw strategicznych” Nie otwierać przed dniem 07.03.2018 r. do godziny 11:00
 1. Agencja zwróci Oferentowi Ofertę bez otwierania w przypadku, gdy:
  • Oferta wpłynie lub zostanie złożona po terminie,
  • Wadium zostanie wniesione po wyznaczonym terminie,
  • Agencja nie odnotuje zaksięgowania środków (wpłaty wadium) na rachunku bankowym
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
  • aktualny odpis z KRS albo innego dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji podmiotów, wystawiony lub wygenerowany z właściwej bazy danych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia oferty – o ile dotyczy,
  • oświadczenie Oferenta:
   • o aktualności wpisów na dzień złożenia oferty zawartych w przedłożonym z ofertą wypisie z właściwego rejestru ewidencji podmiotów – o ile jest składany wypis z rejestru podmiotów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do warunków przetargu,
   • że został poinformowany przez Agencję o przetwarzaniu danych osobowych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do warunków przetargu,
  • aktualną umowę spółki (w przypadku spółek cywilnych),
  • podpisane oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do warunków przetargu,
  • pełnomocnictwo, jeżeli Oferent chciałby działać przez pełnomocnika.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Dokumenty, o których mowa wyżej w przypadku tłumaczenia z języka obcego powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego lub adwokata, jeśli radca prawny lub adwokat posiada upoważnienie osób reprezentujących Oferenta do poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów.

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Otwarcie i wybór ofert:
 1. Otwarcia ofert w dniu 03.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45 dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa towaru bez podatku VAT,
  • w przypadku ofert z taką samą ceną jednostkową dodatkowym kryterium wyboru oferty będzie ilość towaru wskazana w ofercie. Wybrana zostanie oferta obejmująca większą ilość towaru,
  • w przypadku ofert zawierających taką samą cenę jednostkową oraz taką samą ilość towaru, kolejnym kryterium wyboru oferty będzie moment jej złożenia (dzień i godzina). Wygrywa oferta złożona wcześniej.
 3. Ocena i wybór oferty wg powyższych kryteriów będzie dokonywana przez Komisję Przetargową oddzielnie dla każdego towaru ujętego w ofercie.
 4. W przypadku, kiedy złożona oferta nie obejmuje całej ilości towaru zaoferowanego do sprzedaży, Agencja dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednej oferty zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej w pkt. 2 na pozostałą ilość towaru.
 5. Agencja dopuszcza możliwość realizacji oferty na dany towar w ilości mniejszej niż w przedłożonej ofercie z powodów, o których mowa w pkt 4, za zgodą Oferenta. W przypadku braku takiej zgody Oferenta, jego oferta na dany towar zostaje odrzucona.
 6. Oferent, który zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze oferty.
 7. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, w terminie wskazanym w pkt. 6, Agencja może zaproponować zawarcie umowy Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności, jako oferta najkorzystniejsza.
 8. W przypadku złożenia tylko jednej oferty, a następnie uchylania się Oferenta od zawarcia umowy Agencja zastrzega sobie możliwość uzyskania zastępczego oświadczenia woli, o którym mowa
  w art. 64 K.c., co do zawarcia umowy.
 9. Agencja poprawi w ofercie:
  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, którego oferta została poprawiona
 10. W przypadku wątpliwości Agencja ma prawo wzywać Oferentów do wyjaśnienia treści oferty lub uzupełnienia dokumentów.
 11. Odrzuca się ofertę i / lub wyklucza z przetargu Oferenta, który:
  • nie spełnia wymogów określonych w warunkach przetargu,
  • złożył ofertę, której cena jednostkowa jest niższa niż cena minimalna określona w warunkach przetargu,
  • wg posiadanych przez Agencję informacji, nie jest wiarygodny lub nie daje rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania, a w szczególności nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia, nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji umowy oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej, która nie zapewnia wykonania umowy,
  • nie wpłacił wadium w wymaganej wysokości i wskazanym terminie,
  • zaoferował więcej niż jedną cenę na dany towar.
 1. Inne postanowienia:
 1. Oferenci zainteresowani zakupem towarów mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym towarów przeznaczonych do sprzedaży w dniach od 26.02.2018 r. do 02.03.2018 r., w godz. 10:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) w Składnicy ARM w Szepietowie (ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepietowo), wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszych warunków przetargu.
 2. Towary wystawione do sprzedaży zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przed 1990 r., nie posiadają znaku CE oraz deklaracji zgodności EC/CE/WE, w związku z powyższym mogą nie spełniać wymogów zasadniczych Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych wdrożonej do prawa polskiego Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
 3. Do ceny podanej w ofercie zostanie doliczony należny podatek VAT.
 4. Oferent zobowiązany jest dokonać zapłaty za zakupiony towar przed jego odbiorem z magazynu Składnicy w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku nieterminowej wpłaty należności, naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
 6. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynu Składnicy ARM w Szepietowie (ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepietowo), własnym staraniem i na własny koszt Oferenta, w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy.
 7. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Agencja może żądać kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
  • dokonanie odbioru towaru z opóźnieniem (niedotrzymanie terminu określnego w umowie) – w wysokości 2% wartości nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia,
  • odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z powodu nieodebrania towaru ze Składnicy lub niedokonania płatności ceny za towar przez Kupującego lub odstąpienia od umowy przez Kupującego – w wysokości 10% łącznej wartości towarów, określonej w Umowie,
  • wyliczając powyższe kary, Agencja jako podstawę do ich naliczenia przyjmie wartość towarów z podatkiem VAT.
 8. Agencja ma prawo potrącenia kar umownych z wpłaconego wadium.
 9. Agencja oświadcza, iż stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 10. Oferent przyjmuje do wiadomości, że System Zarządzania Środowiskowego wymaga informowania Agencji o wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z realizacją umowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.
 11. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz (w przypadku wyboru oferty) zawarcia i realizacji umowy i nie będą udostępnione innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania, zawarciu i realizacji umowy przetwarzane będą do celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty, zawarcie i realizację umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz ewentualnego zawarcia i realizacji umowy.
 12. Niniejsze warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arm.gov.pl oraz www.bip.arm.gov.pl w zakładce „Rezerwy strategiczne/Rezerwy medyczne/Sprzedaż rezerw medycznych” oraz w zakładce „Komunikaty/Komunikaty dotyczące rezerw medycznych”.
 13. Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać od osób upoważnionych do kontaktów z oferentami po numerami telefonów 22 36 09 306, 22 36 09 305.

Do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik Nr 1 – wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego (rozmiar: 169,92 kB)

Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy (rozmiar: 58,5 kB)

Załącznik Nr 3 – oświadczenie nr 1 (rozmiar: 34 kB)

Załącznik Nr 4 – oświadczenie nr 2 (rozmiar: 29 kB)

Załącznik Nr 5 – oświadczenie nr 3 (rozmiar: 45,5 kB)

Załącznik Nr 6 – projekt umowy sprzedaży (rozmiar: 77 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (16.02.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (16.02.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.02.2018)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty