Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Oferta sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobu medycznego

2018-01-11 12:12:48

Oferta w sprawie sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobu medycznego

Agencja Rezerw Materiałowych informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione towary:

Tabela nr 1 – Produkty lecznicze:

Lp.

Nazwa produktu leczniczego

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data
ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport produktów

1.    

Dobuject 50 mg/ml – 5 ml koncentrat do sporządzenia rotworu do infuzji x 5 amp.

op.

100

10,00

31.03.2018 r.

woj. warmińsko-mazurskie

w temperaturze od 150C do 250C

2.    

Etomidate-Lipuro 2 mg/ml – 10 ml x 10 amp.

op.

380

105,00

30.06.2018 r.

3.   

Thiosol 1 g fiolki – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

szt.

5 800

6,20

31.08.2018 r.

4.    

Ketanest 10 roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 5 fiol. po 20 ml

op.

250

169,00

31.10.2018 r.

woj. łódźkie

w temperaturze od 150C do 250C

5.    

Szczepionka NeisVac-C 1 amp. –strzyk. 0,5 ml + 2 igły

szt.

406

77,00

31.05.2018 r.

woj. łódźkie

w temperaturze od 20C do 80C

6.    

szt.

1 544

77,00

31.07.2018 r.

 Tabela nr 2 – Wyrób medyczny:

Lp.

Nazwa towaru

Jm.

Ilość

Cena jednostkowa (bez podatku VAT)

Data ważności

Województwo na terenie, którego zlokalizowany jest magazyn przechowujący produkty

Transport towar

1.    

Antibac środek do dezynfekcji powierzchni w op. po 1 litrze gotowy do bezpośredniego użycia

op.

68

9,49

31.01.2018 r.

woj. łódźkie

Transport musi być zgodny z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR w przypadki dużej ilości zamawianego towaru (patrz pkt. 2)

2.    

op.

35

9,49

28.02.2018 r.

3.    

op.

4.500

9,49

31.03.2018 r.

4.    

op.

300

9,49

31.03.2018 r.

woj. podlaskie

Istnieje możliwość negocjacji ceny w zależności od kupowanej ilości towarów.

Warunki sprzedaży:

  1. Produkty lecznicze wymienione w Tabeli nr 1 przechowywane są w magazynach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów. Agencja dokona sprzedaży produktów lecznieczych wymienionych w Tabeli nr 1 podmiotom, które zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) są uprawnione do obrotu hurtowego lub detalicznego produktami leczniczymi, w szczególności hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, w tym apteki szpitalne. W przypadku produktu wymionionego w poz. nr 4 Tabeli nr 1, Oferent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz psychotropowymi.
  2. Wyrób medyczny wymieniony w Tabeli nr 2, zgodnie z Kartą charakterystyki, wymaga w czasie jego transportu stosownia Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Jednakże, gdy ilość przypadająca na jednostkę transportową wynosi nie więcej niż 333 litry, nie jest wymagany specjalistyczny transport.
  3. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość towarów, z zastrzeżeniem pełnych opakowań jednostkowych.
  4. Termin płatności za zakupione towary wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Oferenta faktury wystawionej przez Agencję.
  5. Odbiór zakupionych towarów nastąpi z magazynów wymienionych w ww. Tabelach staraniem własnym i na własny koszt oraz ryzyko Oferenta, przy czym w przypadku zakupu przez nabywcę większej ilości towarów, Agencja może zapewnić transport i pokryć jego koszty.
  6. Ofertę zakupu towarów od Agencji należy wysłać faksem na nr 22 36 09 319 lub mailem na adres sek_brm@arm.gov.pl bądź dostarczyć w formie pisemnej do Agencji Rezerw Materiałowych,00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 (osobiście – recepcja, XI piętro albo - za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  7. Termin składania ofert: do dnia 31.01.2018 r. Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni od daty wpłynięcia oferty do Agencji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży ww. towarów można uzyskać pod nr telefonu:
22 36 09 368.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (11.01.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (11.01.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (11.01.2018)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty