[Archiwum] Sprzedaż towarów pochodzących z rezerw strategicznych, sprzętu i wyposażenia medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów włókienniczych

2015-11-24 09:46:19

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż towarów pochodzących z rezerw strategicznych sprzętu i wyposażenia medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów włókienniczych według wykazu stanowiącego załącznik do warunków przetargu

Organizującym przetarg jest:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 320, fax. 22 36 09 319

Warunki przetargu oraz wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży dostępne są na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl/ oraz www.bip.arm.gov.pl w zakładce „Rezerwy strategiczne/Rezerwy medyczne/Sprzedaż rezerw medycznych” oraz w zakładce „Komunikaty/Komunikaty dotyczące rezerw medycznych”, można je również odebrać bezpłatnie w Biurze Rezerw Medycznych Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, codziennie od dnia 23.11.2015 r. do 04.12.2015 r. w godz. 8:00 – 14:00.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • złożenie pisemnej oferty w terminie, miejscu i formie określonej w warunkach przetargu,
  • zaoferowanie cen jednostkowych nie niższych niż ceny minimalne,
  • wpłacenie wadium w terminie do dnia12.2015 r. do godz. 12:00 na rachunek Agencji Rezerw Materiałowych, BGK Oddział w Warszawie na konto 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002, w wysokości 10% łącznej wartości deklarowanych do zakupu towarów bez podatku VAT, ustalonej wg cen minimalnych. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Zainteresowani zakupem mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym towarów przeznaczonych do sprzedaży w dniach od 26.11.2015 r. do 03.12.2015 r., w godz. 10:00-13:00 w Składnicach ARM wyszczególnionych w załączniku nr 1 do warunków przetargu.

Ofertę należy dostarczyć do Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45, w terminie do dnia 04.12.2015 r. do godz. 10:00 (osobiście albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Otwarcia ofert w dniu 04.12.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45 dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa towaru bez podatku VAT;
  • w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną jednostkową dodatkowym kryterium wyboru oferty będzie ilość towaru wskazana w ofercie. Wybrana zostanie oferta obejmująca większą ilość towaru;
  • w przypadku złożenia ofert zawierających taką samą cenę jednostkową oraz taką samą ilość towaru, kolejnym kryterium wyboru oferty będzie moment jej złożenia (dzień i godzina). Wygrywa oferta złożona wcześniej.

W przypadku, kiedy złożona oferta nie obejmuje całej ilości towaru zaoferowanego do sprzedaży, Agencja dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednej oferty zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej.

Agencja dopuszcza możliwość realizacji wybranej oferty w ilości mniejszej niż w przedłożonej ofercie z powodów, o których mowa powyżej, za zgodą Oferenta. W przypadku braku takiej zgody Oferenta, jego oferta zostaje odrzucona.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia określonego jako ostateczny termin do składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Towary wystawione do sprzedaży zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przed 1990 r., nie posiadają znaku CE oraz deklaracji zgodności EC/CE/WE, w związku z powyższym mogą nie spełniać wymogów zasadniczych Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych wdrożonej do prawa polskiego Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedurą oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 r. Nr 16 poz. 74).

Numery telefonów do osób uprawnionych do kontaktów z oferentami:

tel. 22 36 09306, 22 36 09 305.

Agencja Rezerw Materiałowych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Warunki przetargu pisemnego na sprzedaż towarów (rozmiar: 121.5 kB)

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 do warunków przetargu – wykaz towarów (rozmiar: 204.64 kB)

Załącznik nr 2 do warunków przetargu – formularz ofertowy (rozmiar: 47.5 kB)

Załącznik nr 3 do warunków przetargu – oświadczenie (rozmiar: 45 kB)

Załącznik nr 4 do warunków przetargu – projekt umowy sprzedaży (rozmiar: 65.5 kB)

Załącznik nr 5 do warunków przetargu – wykaz wadiów (rozmiar: 42.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (23.11.2015)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (24.11.2015)