Zasady udzielania zamówień

2021-02-23 13:16:19

 1. Postępowanie poprzedzone jest rozpoznaniem rynku. Na stronie internetowej RARS oraz BIP zamieszcza się ogłoszenie o postępowaniu przetargowym. Ponadto, ogłoszenie przesyłane jest do przedsiębiorców, którzy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu. Zainteresowani Oferenci dokonują zgłoszenia udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
 2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu (złożenia oferty) Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu. Nie zaprasza się Oferentów, którzy:
  • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
  • według posiadanych przez Agencję informacji nie są wiarygodni lub nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.
 3. Postępowanie prowadzone jest w drodze dwustopniowego, zamkniętego przetargu z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 4. W pierwszym etapie postępowania Agencja wymaga od przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłaty wadium oraz złożenia dokumentów wraz z ofertą, w szczególności:
  • dokumenty stwierdzające, że osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniają wymagania nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tzn. posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyższej i są przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w z zakładce informacje niejawne;
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, np. koncesje, zezwolenia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania);
  • zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że przedsiębiorca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do magazynu, w którym mają być przechowywane rezerwy (np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, wyciąg z ewidencji środków trwałych, umowę leasingu magazynu lub zawartą na wymagany przez Agencję okres umowę: najmu, dzierżawy lub nieodwołalną promesę zawarcia takich umów);
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą Oferenta będącego podmiotem zbiorowym, w zakresie o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  W zależności od przedmiotu przetargu Agencja może żądać od przedsiębiorcy innych dokumentów, w szczególności:

   • oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
   • oświadczenia, że przedsiębiorca zapewni warunki przechowywania towaru zgodnie z wymaganiami umownymi oraz że zapewni ochronę obiektu lub pomieszczeń, w którym przechowywane będą rezerwy zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu i umowie.

  Na tym etapie postępowania dokonywana jest ocena, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 5. W drugim etapie postępowania Agencja prowadzi negocjacje z wybranymi przedsiębiorcami, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 6. Zawarcie umowy:
  • przedsiębiorca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy według zasad określonych w warunkach przetargu;
  • umowy zawierane są na czas określony;
  • zawierane umowy mają charakter niejawny w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)