Zapasy obowiązkowe w I roku działalności

2015-08-28 10:15:11

Pierwszy rok wykonywania działalności gospodarczej – kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął w ramach wykonywanej działalności gospodarczej faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy naftowej.

Podstawą obliczania wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw dla producenta i handlowca w pierwszym roku wykonywania działalności gospodarczej jest:

  • suma wielkości przywozu ropy naftowej lub paliw, lub wielkości produkcji paliw w danym miesiącu i w miesiącach poprzedzających, liczonych od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął w ramach wykonywanej działalności gospodarczej faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy naftowej oraz
  • wielkość zapasów wyrażona w liczbie dni średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, określona odpowiednio w art. 5 ust. 3 lub ust. 3a ustawy dla danego roku kalendarzowego.

Producent i handlowiec, w pierwszym roku wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, są obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na zasadach określonych powyżej, począwszy od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił przywóz lub produkcja.

Producent i handlowiec obowiązani są do końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy rok działalności gospodarczej utrzymywać zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w ilości obliczonej zgodnie z ww. zasadami.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (04.09.2014)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (28.08.2015)