[Archiwum] Sprzedaż asortymentu kolejowego

2021-10-19 15:52:29

WARUNKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ TOWARÓW 

I. Opis przedmiotu przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż towarów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.
 2. Miejsce składowania i odbioru towaru:
  • Składnica RARS w Lublińcu, ul Klonowa 40, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie Magazyn Zamiejscowy w Poczesnej, ul. Wolności 11, 42-262 Poczesna, (tel. kontaktowy: 34 351 15 78, 606 699 340, e-mail: jozef.mika@rars.gov.pl);
  • Składnica RARS w Niemcach, 21-025 Niemce, woj. lubelskie, Magazyn Zamiejscowy w Dziurkowie, Dziurków 179, 27-320 Solec nad Wisłą (tel. kontaktowy: 81 756 14 00, 668 115 219, e-mail: artur.bender@rars.gov.pl).
 3. Ceny minimalne (bez podatku VAT) zostały określone w załączniku nr 1 do warunków przetargu.
 4. Stan techniczny: Wymienione w załączniku nr 1 do warunków przetargu towary nie posiadają: deklaracji zgodności, danych producenta, roku produkcji, protokołu przekazania przez producenta, atestów lub certyfikatów.

II. Tryb postępowania

 1. Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
 2. RARS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Jeżeli nie wpłynie żadna oferta zgodna z niniejszymi warunkami, przetarg zostanie unieważniony.

III. Warunki udziału w przetargu

 1. Złożenie oferty w terminie i formie określonej w niniejszych warunkach przetargu.
 2. Zaoferowanie ceny jednostkowej nie niższej niż cena minimalna, o której mowa w pkt. I, ppkt.3.
 3. Złożona oferta musi obejmować cały zestaw towaru wyszczególniony w poszczególnych załącznikach. Oferta nie może prowadzić do zdekompletowania zestawu. Wzory ofert stanowią zał. nr 2a – 2b do warunków przetargu.
 4. Oferent może złożyć jedną lub kilka ofert. Każda oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości określonej w ppkt. 5.
 5. RARS wymaga wniesienia wadium w wysokości:
  • na dwuteowniki (zał. do warunków przetargu nr 2a) – 26 000,00 zł,
  • na dwuteowniki (zał. do warunków przetargu nr 2b) – 9 000,00 zł.
 6. Wadium powinno być wniesione wyłącznie w pieniądzu, na rachunek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o nr 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002, z dopiskiem: BLrt WADIUM na towar……….. (wskazać nazwę towaru).
 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. do 28.10.2021 r. godz. 12.30. Jako termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy RARS.
 8. W przypadku składania przez Oferenta kilku ofert, wniesienie wadium może być potwierdzone jednym dowodem wpłaty, ze wskazaniem na dowodzie wpłaty nazwy towarów, którego dotyczą oferty.

IV. Informacje dotyczące składania ofert

 1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, odpowiednio na formularzach (lub zgodnie z ich treścią) stanowiących załączniki od nr 2a do 2b do warunków przetargu i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo, jeżeli działa przez pełnomocnika.

Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego umocowanego do reprezentowania Oferenta i poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania przez Oferenta więcej niż jednej oferty, pełnomocnictwo może być złożone w 1 egzemplarzu.

 1. Agencja wezwie oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentu, o których mowa w ppkt. 2 do jego złożenia w wyznaczonym terminie.
 2. Oferty złożone przez osoby fizyczne nie będą rozpatrywane.
 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią Oferenta (lub nazwą i adresem Oferenta) i oznaczona:

„OFERTA NA ZAKUP TOWARU ……………………..(wskazać nazwę towaru)

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.10.2021 R. GODZ. 12.30”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

 1. Oferty należy złożyć do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 w terminie do dnia 28.10.2021 r. do godz. 12.00 (osobiście – recepcja XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora, decyduje data wpływu oferty).
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom bez ich otwierania.
 3. W przypadku braku wpływu wadium w wyznaczonym terminie i w wymaganej wysokości, bądź jego wpływu po terminie, oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.

V. Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert z zastrzeżeniem ppkt. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta złożona przez oferenta przestaje wiązać w momencie poinformowania wszystkich oferentów, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl (oraz bip.rars.gov.pl) zakładka „Rezerwy strategiczne / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż rezerw technicznych”, informacji o zawarciu umowy z wybranym oferentem.

VI. Otwarcie i wybór oferty

 1. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 28.10.2021 r. o godz. 12.30.
 2. RARS wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę najwyższą oferowaną wartość oferty bez podatku VAT.
 3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej wartości bez podatku VAT, za korzystniejszą zostanie uznana oferta złożona wcześniej (dzień i godzina).
 4. RARS dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 03.11.2021 r. i poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 5. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez RARS terminie, RARS może zaproponować zawarcie umowy Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności.
 6. RARS poprawi w ofercie:
  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, którego oferta została poprawiona.

7. Odrzuca się ofertę i wyklucza z przetargu Oferenta, który:

  • nie spełnia wymogów określonych w warunkach przetargu,
  • złożył ofertę, w której minimalna cena jednostkowa towaru jest niższa niż określona w warunkach przetargu,
  • nie złożył wadium w wymaganej wysokości i wskazanym terminie.

VII. Inne postanowienia

 1. Oferentom, których oferty nie zostały wskazane jako najkorzystniejsze, zwrot wadium (wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane) nastąpi przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po wykonaniu umowy zawartej z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz RARS w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi zawarcia umowy, lub po jej zawarciu uchyli się od wykonania umowy ze skutkiem oświadczenia RARS o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku unieważnienia przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet którego zostanie zaliczone wadium przetargowe.
 5. Oferent zobowiązany jest dokonać zapłaty za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 6. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynów wymienionych w załączniku nr 1 do warunków, własnym staraniem i na własny koszt Oferenta w terminie 31.12.2021 r. Warunkiem odbioru jest zapłata za towar.
 7. Niniejsze warunki zostały opublikowane na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl (oraz bip.rars.gov.pl) zakładka „Rezerwy strategiczne / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż rezerw technicznych”.
 8. Informacja o wynikach postępowania przetargowego oraz informacja o zawarciu umowy z wybranym oferentem zostanie opublikowana na stronie internetowej RARS pod adresem: rars.gov.pl (oraz bip.rars.gov.pl) zakładka „Rezerwy strategiczne / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż rezerw technicznych”.
 9. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 150, 22 36 09 144, 22 36 09 374.
 10. Oferenci zainteresowani zakupem mogą dokonać oględzin towaru przeznaczonego do sprzedaży oraz miejsca jego przechowywania po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi do kontaktu, odpowiednio dla danego magazynu tj.:
  • Magazyn Zamiejscowy w Poczesnej - Kierownik Składnicy RARS w Lublińcu, tel. kontaktowy: 34 351 15 78, 606 699 340;
  • Magazyn Zamiejscowy w Dziurkowie - Kierownik Składnicy RARS w Niemcach, tel. kontaktowy: 81 756 14 00, 668 115 219.
 11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informujemy, że:
  • administratorem danych osobowych, w przypadku wyboru oferty, przetwarzanych w związku z postępowaniem w sprawie sprzedaży towarów jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: RARS) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl,;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
   1. przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 26 października 2010 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   2. wywiązania się przez RARS z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3. ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego RARS jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO),
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   5. jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w RARS do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
   4. prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
   5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  • podanie RARS danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
  • dane osobowe przetwarzane przez RARS nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

VIII. Załączniki

Nr 1 – Wykaz towarów(rozmiar 95.33 kB)

Nr 2a - Wzór oferty przetargowej na zakup towarów, Poczesna(rozmiar 13.83 kB)

Nr 2b - Wzór oferty przetargowej na zakup towarów, Dziurków(rozmiar 13.45 kB)

Nr 3 - wzór umowy sprzedaży(rozmiar 110.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marcin Wasilewski (19.10.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (19.10.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (19.10.2021)