[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie w zakresie zakupu i świadczenia kompleksowej usługi przechowania obejmującej magazynowanie i wymianę makaronu

2021-10-11 13:42:15

Ogłoszenie

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie w zakresie zakupu i świadczenia kompleksowej usługi przechowania obejmującej magazynowanie i wymianę makaronu.

 

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • sprzeda makaron na rzecz RARS,
 • świadczyć będzie usługę przechowania ww. makaronu, obejmującą jego magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Przedmiotem postępowania będzie makaron w tym: typu spaghetti lub formy krótkie: świderki, kolanka muszelki oraz rurki cięte tj. produkt otrzymany z surowców przemiału ziarna pszenicy i wody, z dodatkiem lub bez dodatku jaj i innych składników, odpowiednio uformowany i wysuszony, o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

Wymiana polegać będzie na cyklicznym zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy makaronu, makaronem wyprodukowanym przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu terminu minimalnej trwałości pozostało nie mniej niż 50% okresu minimalnej trwałości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości. W przypadki gdy, okres minimalnej trwałości makaronu jest dłuższy niż 36 miesiącu wymianę należy dokonywać, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 18 miesięcy licząc od daty produkcji, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy, rezerwa nie może być przechowywana dłużej niż 14 miesięcy licząc od daty produkcji.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania makaronu Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według ustalonej w trakcie postępowania zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (z VAT, waga netto produktu).

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie sprzedaży oraz usługi przechowania makaronu, obejmującej jego wymianę.

Przedsiębiorca sprzedający Agencji makaron oraz świadczący usługę przechowania makaronu powinien zapewnić w szczególności:

  1. prowadzić działalność w zakresie produkcji makaronu;
  2. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży i przechowania;
  3. sprzedaż makaronu spełniającego wymagania Agencji (dostawa do 15 grudnia 2021 r.);
  4. przechowywanie rezerw makaronu w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
  5. przechowywanie makaronu zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do makaronu, jego identyfikację i kontrolę;
  6. wymaganą jakość makaronu w całym okresie przechowywania;
  7. wymianę przechowywanego makaronu, prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
  8. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszelkie operacje związane wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
  9. oznakowanie rezerw strategicznych makaronu w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
  10. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawie o ochronie danych osobowych
  11. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowywania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa sprzedaży i przechowania, ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego makaronu. Makaron stanowiący rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

  1. realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
  2. według posiadanych przez Agencję informacji, nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania makaronu. (I etap postępowania).

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołany w Agencji Tandem dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert –cena sprzedaży makaronu i wysokość stawki za świadczenie kompleksowej usługi przechowania obejmującej magazynowanie i wymianę makaronu w złotych za tonomiesiąc.

W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjni (w tym elektronicznej) Agencja informuje, że do negocjacji może nie zaprosić Oferentów, którzy w wyniku dokonanej przez Agencję analizy przesłanych dokumentów są niewiarygodni.

  1. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
  2. Szczegółowe zasady współpracy miedzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie przesłany Oferentowi wraz z zaproszeniem do składania ofert.
  3. Ilość towaru, który Agencja zakupi, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  4. Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.
  5. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.rars.gov.pl, w zakładce - Informacje niejawne.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

  1. administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
  3. dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
   • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, natomiast zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  5. dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  6. osobom, których dane dotyczą przysługuje:
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  7. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
  8. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) w terminie do dnia 15 października 2021r. do godz. 14.00 w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.pujer@rars.gov.pl

Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 189 lub 22 36 09 211.

Załącznik 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 30.74 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Hubert Burczyński (11.10.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (11.10.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (11.10.2021)