Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Ogłoszenie na zakup, przechowywanie i wymianę produktów leczniczych

2022-01-13 13:06:42

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup produktów leczniczych wymienionych w Zadaniu nr 1, Zadaniu nr 2 i Zadaniu nr 3 oraz usługi ich przechowywania, w tym dokonywania wymiany w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski przez okres 3 lat od dnia odbioru produktów leczniczych przez Agencję.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie zakup usługi przechowywania, w tym dokonywania wymiany produktów leczniczych wymienionych poniżej w Zadaniach nr 1, nr 2 oraz nr 3 w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski przez okres 3 lat od dnia odbioru produktów leczniczych przez Agencję., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji.

Planowany termin dostawy produktów leczniczych wymienionych w Zadaniu nr 1, Zadaniu nr 2 i Zadaniu nr 3: w terminie od dnia 01.03.2022 r. do dnia 18.03.2022 r. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2. Natomiast dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie Zadania nr 3.

Zadanie nr 1

 

Przedmiot Zakupu

 Lp.

Nazwa międzynarodowa produktu

1

2

1.

Adrenalinum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml -1 ml amp.

2.

Atropini sulfas roztwórdo wstrzykiwań 1 mg/ml-1 ml amp.

3.

Bupivacainum hydrochloricum 0,5% roztwórdo wstrzykiwań 5 mg/ml amp. po 10 ml

4.

Dopaminum hydrochloricum 4% roztwór do wlewu dożylnego 40 mg/ml amp. 5ml amp.

5.

Fentanylum roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml - 2 ml amp.

6.

Fentanylum roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml - 10 ml amp.

7.

Noradrenalinum roztwór do infuzji 1 mg/ml 4 ml amp.

8.

Midazolum roztwór do wstrzykiwań 1 mg / 1 ml amp. 5ml

9.

Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml amp. 1 ml

10.

Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 400 mcg/ml amp. 1 ml

11.

Papaverini hydrochloridum 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań amp.

12.

Antazolini mesilas roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml amp. 2 ml

13.

Diazepamum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml amp. 2 ml

14.

Diazepamum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml amp. 2 ml

15.

Diazepamum mikrowlewka doodbytnicza, roztwór 2 mg/ml (5 mg/2,5 ml) x 5 mikrowlewek

16.

Diazepamum mikrowlewka doodbytnicza, roztwór  4 mg/ml (10 mg/2,5 ml) x 5 mikrowlewek

Zadanie nr 2

 

Przedmiot Zakupu

Lp. 

Nazwa międzynarodowa produktu

1

2

1.

Fludrocortisoni acetas + Gramicidinum+ Neomycinum krople do oczu i uszu, zawiesina 5 ml

2.

Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 5.000 j.m./ ml 5 ml fiol.

Zadanie nr 3

 

Przedmiot Zakupu

Lp. 

Nazwa międzynarodowa produktu

1

2

1.

Bupivacainum hydrochloricum 0,5 % roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml fiol. po 20 ml

2.

Pethidini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml amp. 2 ml

3.

Chlorpromazini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml amp. po 2 ml

4.

Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml fiol. 20 ml

5.

Propofolum emulsja do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml fiol. po 20 ml

Dostarczane do rezerw strategicznych produkty lecznicze wymienione w Zadaniu nr 1, Zadaniu nr 2 i Zadaniu nr 3 muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne, w szczególności muszą posiadać:

 1. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na produkty będące przedmiotem niniejszego postępowania,
 2. w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 70 % okresu ważności określonego przez ich producentów, a także pochodzić z legalnego źródła dostaw i pozostawać w legalnym łańcuchu dostaw.

Produkty leczniczy będące przedmiotem niniejszego postępowania kupowane są z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

Informacje obejmujące asortyment, ilości produktów leczniczych oraz miejsce ich dostawy (przechowywania), stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami ww. ustawy. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, produkty te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie ich wymiany przez podmioty farmaceutyczne.

Obowiązki Oferenta

Obowiązki Oferenta związane z realizacją usługi będącej przedmiotem postępowania.

W ramach usługi będącej przedmiotem postepowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Przechowywania produktów leczniczych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania - dot. producenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – dot. hurtowni farmaceutycznych, jak również zapewnienia warunków przechowywania produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
 2. Przechowywania produktów leczniczych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producentów.

Wymiany produktów leczniczych przeprowadzanej bez wynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanów ilościowych przy uwzględnieniu zasady: w pierwszej kolejności złożenie produktów zastępujących wymieniane produkty, a następnie wydanie produktów podlegających wymianie w celu ich zagospodarowania przez Oferenta. Wymiana będzie polegała na zastąpieniu produktów, w miejscu ich przechowywania, takimi samymi produktami, w takiej samej ilości, posiadającymi dłuższy termin ważności, tak aby w każdym czasie trwania umowy do upływu terminu ważności pozostawało nie mniej niż 50 % (w przypadku producentów) i nie mniej niż 12 miesięcy (w przypadku hurtowni farmaceutycznych) okresu ważności określonego przez ich producentów. Wymiana produktów może być dokonywana sukcesywnie i bez ograniczeń w ilościach określonych przez Oferenta w okresie trwania umowy przy uwzględnieniu ww. zasad, tj. w szczególności nienaruszenia stanu ilościowego rezerwy strategicznej.

3. Wydawania rezerw przez 24 godz./dobę w przypadku wydania decyzji o ich udostępnieniu.

4. Odkupienia rezerwy w przypadkach, o których mowa w umowie lub przystąpienia Oferenta do ogłoszonego przez Agencję przetargu na sprzedaż produktów leczniczych będących przedmiotem umowy, w przypadku podjęcia przez organ tworzący rezerwy decyzji o jego likwidacji.

5. Informowania o trudnościach z dokonywaniem wymiany produktów leczniczych wynikających ze zmniejszenia popytu, podaży lub innych okoliczności mających wpływ na obrót tymi produktami celem wspólnego dokonania ustaleń, co do dalszego postępowania. Niniejsze dotyczy również konieczności zamiany produktów poprzez zastępowanie asortymentu rezerw innymi produktami w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnymi pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości.

6. Zapewnienia ochrony magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia przechowywanej rezerwy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta. Minimalna ochrona magazynu, jaką musi zapewnić Oferent polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, stanowiących najmniej zaawansowany dopuszczalny sposób ochrony (np. drzwi stalowe, kraty, zamki patentowe, kłódki, itp.).

Wymogi w stosunku do Oferenta

 1. Oferent musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania – producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnejdot. hurtowni farmaceutycznych.
 2. Oferent będący wytwórcą produktów objętych usługą będącą przedmiotem postępowania musi posiadać aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych wymienionych w pkt I ogłoszenia lub w przypadku hurtowni farmaceutycznej Oferent musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej obejmujące swoim zakresem produkty lecznicze wymienione w pkt I niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 4. Oferent musi spełniać wymogi przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt IV 5niniejszego ogłoszenia.
 5. Agencja nie wyraża zgody na skorzystanie z instytucji pośrednika w obrocie produktami leczniczymi.
 6. Oferent musi posiadać odpowiednie pomieszczenia magazynowe do przechowywania produktów leczniczych spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania – producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnejdot. hurtowni farmaceutycznych oraz w odniesieniu do produktów leczniczych wymogi w zakresie warunków przechowywania określonych przez producentów produktów objętych usługą będącą przedmiotem postępowania.
 7. Oferent będzie odpowiedzialny za nienaruszalność stanów ilościowych przyjętych na przechowywanie produktów leczniczych.
 8. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne oraz możliwość wytwarzania produktów - producentów lub możliwość nabycia produktów - dot. hurtowni farmaceutycznych w ilości, która umożliwi przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy wymianę produktów wymienionych w pkt I niniejszego ogłoszenia w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski.
 9. Produkty lecznicze, muszą pochodzić z legalnego źródła dostaw i pozostawać w legalnym łańcuchu dostaw.
 10. Zapewnienia ochrony magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia przechowywanej rezerwy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta. Minimalna ochrona magazynu, jaką musi zapewnić Oferent polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, stanowiących najmniej zaawansowany dopuszczalny sposób ochrony (np. drzwi stalowe, kraty, zamki patentowe, kłódki, itp.).

       Pożądanym przez Agencję jest zapewnienie minimalnej wyżej opisanej ochrony magazynu w połączeniu z:

 1. bezpośrednią ochroną fizyczną - polegającą na stałym lub doraźnym dozorze pomieszczeń magazynowych lub stałym dozorze sygnałów przysyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

lub/i

b. elektronicznymi urządzeniami i systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenie.

  1. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości całego zamówienia z podatkiem VAT. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
  2. Transport w przypadku przemieszczania produktów leczniczych musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz wymogi dotyczące transportu i przechowywania określone przez producenta produktów leczniczych.

Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca przechowywania (wymiany) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art.2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.rars.gov.pl, w zakładce -Informacje niejawne.

Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Ilości produktów leczniczych, które Oferent obejmie usługą przechowywania i wymiany oraz miejsce ich przechowywania, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 5. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

   1. administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
   2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
   3. dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty w celu:
    • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   4. dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, natomiast zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   5. dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   6. osobom, których dane dotyczą przysługuje:
    • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
    • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
    • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
   7. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   8. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

6. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert – cena oferty z podatkiem VAT 100%. Ocena ofert będzie dokonywana oddzielnie dla każdego Zadania (dot. Zadania nr 1 – 2) oraz oddzielnie dla każdej pozycji asortymentowej – dot. Zadania nr 3.

7. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 19 stycznia 2022 r. w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.pujer@rars.gov.pl.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 189

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 47,34 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Hubert Burczyński (12.01.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (13.01.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (13.01.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty