Ułatwienia dostępu

Platforma paliwowa

Uruchomienie systemu IT Platforma Paliwowa

Z uwagi na konieczność zgromadzenia dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie Państwa Pełnomocników w systemie Platforma Paliwowa informujemy o konieczności przesłania do RARS kompletu poniżej wymienionych dokumentów.

Niżej wymienione dokumenty, z dopiskiem Platforma Paliwowa, proszę przesłać do dnia 14 czerwca 2023 r. w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

kariera-banner.jpg

Budujemy system

Platforma paliwowa

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych buduje system Platforma Paliwowa w oparciu o ustawę z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Po startowym uruchomieniu systemu Platforma Paliwowa wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przywozem, wywozem, obrotem (wewnętrznym i zewnętrznym), magazynowaniem i przeładunkiem paliw, składające sprawozdania w oparciu o:

ustawę Prawo Energetyczne (art. 4ba, art. 43d, art. 43e oraz art. 43f)
ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

zobowiązane będą do realizacji sprawozdawczości w oparciu o system IT Platforma Paliwowa.

Zakres informacji zawartych w systemie Platforma Paliwowa

Deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach.
Informacji o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym, o której mowa w art. 22 ust. 3.
Informacji składanej przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej lub paliw o magazynowanych zapasach obowiązkowych i handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania (art. 22 ust. 1c ustawy o zapasach).
Wniosku o zmianę wpisu do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach.
Wniosku o wykreślenie wpisu z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach.
Wniosku o wpis do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 14 ust. 1 ustawy o zapasach.
Sprawozdań składanych na podstawie art. 43d, art. 4ba oraz art. 43e ustawy prawo energetyczne, dla których nadzór sprawuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Zapraszamy do kontaktu mailowego
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych