Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę opatrunku hydrożelowego z jednoczesnym odkupieniem wyrobu medycznego przechowywanego w magazynie wskazanym przez Agencję

2021-10-08 12:18:24

Ogłoszenie

o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę opatrunku hydrożelowego z jednoczesnym odkupieniem wyrobu medycznego przechowywanego w magazynie wskazanym przez Agencję

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej Agencją prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę opatrunku hydrożelowego z jednoczesnym odkupieniem wyrobu medycznego przechowywanego w magazynie wskazanym przez Agencję.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Dostawa opatrunku hydrożelowego wymienionego w Tabeli nr 1 do magazynu wskazanego przez Agencję zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu będzie odkupienie przez Oferenta opatrunku hydrożelowego wymienionego w Tabeli nr 2. Ilość opatrunku hydrożelowego, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanego wyrobu.

Planowany termin dostawy i odbioru wyrobu medycznego: do dnia 17.12.2021 r.

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa
wyrobu medycznego

Jm.

1.

Opatrunek hydrożelowy 10 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

Szt.

2.

Opatrunek hydrożelowy 10 cm (+/- 5 cm) x 40 cm (+/- 5 cm)

Szt.

 

Wyrób medyczny, o którym mowa w Tabeli nr 1 (zwany dalej „wyrobem”) musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. - o wyrobach medycznych oraz posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tego wyrobu.

Tabela nr 2

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

J.m.

Termin ważności wyrobu

Producent

Miejsce przechowywania wyrobu

1.

Opatrunek hydrożelowy - 12 cm x 24 cm

Szt.

31.12.2022 r.

Kikgel

woj. łódzkie

2.

Opatrunek hydrożelowy - 10 cm x 40 cm

Szt.

od 30.11.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Kikgel

woj. łódzkie

 

Informacje dotyczące ilości wyrobów wymienionych powyżej oraz miejsce ich przechowywania, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyrób będący przedmiotem niniejszego postępowania, wymieniony w Tabeli nr 1 kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, wyrób ten musi być utrzymywany w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie jego bieżącej wymiany.

II. Obowiązki Oferenta związane z realizacją dostawy z jednoczesnym odkupieniem.

  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
  2. Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:
   1. Dostarczenia do magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunku hydrożelowego wymienionego w Tabeli nr 1, który musi posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tego wyrobu.
   2. Odkupienia i odebrania od Agencji z magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunku hydrożelowego, o którym mowa w Tabeli nr 2. Ilość opatrunku, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanego opatrunku.
   3. Realizując dostawę opatrunku hydrożelowego wymienionego w Tabeli nr 1, Oferent zobowiązany jest zapewnić w trakcie załadunku i transportu spełnienie wymagań określonych przez producenta tego wyrobu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.rars.gov.pl, w zakładce - Informacje niejawne

IV. Wymogi w stosunku do Oferenta:

  1. Wymagane jest złożenie wzoru oferowanego opatrunku hydrożelowego wraz ze szczegółowym opisem wyrobu:
   • z ilu warstw się składa opatrunek (jakiego rodzaju są to warstwy),
   • z czego opatrunek jest wytworzony (z jakiego materiału),
   • czy opatrunek jest chłonny,
   • czy blokuje wydobywanie się z rany wydzielin,

ile dni opatrunek może pozostawać na ranie (jak często należy go zmieniać) itp., w terminie wskazanym w pkt VI ppkt 1 niniejszego ogłoszenia. Agencja dokonując odbioru wyrobu medycznego porówna wzór opatrunku z dostarczonym opatrunkiem w zakresie zgodności co do parametrów i jakości. Stwierdzone podczas odbioru rozbieżności będą podstawą do odmowy odbioru wyrobu medycznego. Dostarczony Agencji wzór opatrunku nie podlega zwrotowi.

  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt V ppkt 6 niniejszego ogłoszenia.
  3. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości dostarczanego wyrobu (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
  4. Oferent zobowiązany jest realizując dostawę i odbiór wyrobu zapewnić jego załadunek i transport spełniający wymagania określone przez producenta tego wyrobu.

V. Inne postanowienia

  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.rars.gov.pl oraz bip.rars.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  3. Ilość wyrobu, którą Agencja zakupi oraz miejsce jego dostawy, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
  6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
    • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, natomiast zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje:
    • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
    • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
    • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  7. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert jest cena – 100% (cena = wartość dostarczanego wyrobu medycznego z podatkiem VAT minus wartość odkupowanego wyrobu medycznego z podatkiem VAT).
  8. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią:
   • aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
   • aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 14.10.2021 r. do godziny 10.00 w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.pujer@rars.gov.pl
  1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 189 lub 22 36 09 353.

Załączniki

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 85.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Hubert Burczyński (08.10.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (08.10.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (08.10.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty