Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Dostawa piżam damskich i męskich

2021-08-27 09:22:41

Informacje ogólne

Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa piżam damskich i męskich opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia do magazynu zlokalizowanego na terenie centralnej Polski.

Planowany termin dostawy towaru do dnia 15 grudnia 2021 r.

Piżamy damskie i męskie, które zostaną dostarczone muszą:

 • spełniać wymogi wynikające z aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 • być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynów rezerw.

Informacje dotyczące ilości towaru oraz miejsc ich dostawy (przechowywania), stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Towar, który jest przedmiotem postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, towary te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia.

Wymogi w stosunku do Oferenta

 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
 2. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt III w pkt 9 niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferent jest zobowiązany udzielić Agencji na towar będący przedmiotem zamówienia rozszerzonej rękojmi:
  1. na okres, w którym towar będzie przechowywany, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia odbioru towaru przez Agencję do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne w czasie jego przechowywania oraz możliwości jego użycia zgodnie z przeznaczeniem w każdym momencie tego okresu;
  2. okres, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia wydania towaru do użycia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz możliwość jego używania zgodnie z przeznaczeniem.

Wydanie towaru do użytkowania przerywa bieg okresu rękojmi, w którym towar był przechowywany i jednocześnie rozpoczyna bieg okresu rękojmi, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku niewydania towaru do użytkowania w okresie obowiązywania rękojmi na towar w czasie przechowywania, rękojmia ta ulega wydłużeniu o okres rękojmi, w której towar byłby używany.

 1. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie bezpośrednie towaru. Rękojmia ta nie może być krótsza niż okres rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielony przez Oferenta.
 2. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie zbiorcze towaru. Rękojmia ta nie może być krótsza niż 120 miesięcy.
 3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć towar na nowych certyfikowanych europaletach.
 4. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wzór towaru, który będzie przedmiotem dostawy (zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z opisem w zakresie: składu surowcowego, parametrów jakościowych i użytkowych, sposobu użytkowania, konserwacji i czyszczenia (prania) towaru ze wskazaniem modelu towaru (o ile dotyczy) w terminie wskazanym w pkt V ppkt 1. Agencja dokonując odbioru towaru od Oferenta, z którym została zawarta umowa na dostawę piżam damskich i męskich, porówna wzór towaru z dostarczonym towarem w zakresie zgodności co do parametrów i jakości. Stwierdzone podczas odbioru rozbieżności będą podstawą do odmowy odbioru towaru. Jednocześnie Agencja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania składu surowcowego i kurczliwości wzoru towaru lub/i dostarczonej partii towaru. W przypadku przeprowadzenia przez Agencję badania składu surowcowego i kurczliwości wzoru towaru, wzór towaru zostanie zwrócony w stanie uszkodzonym lub nie zostanie zwrócony z uwagi na jego zniszczenie. W przypadku podjęcia decyzji przez Agencję o przeprowadzeniu badania składu surowcowego i kurczliwości dostarczonej partii towaru, Kierownik Składnicy Agencji, do której będzie dostarczona partia towaru, sporządzi „Protokół przekazania towaru do depozytu”. Odbiór towaru nastąpi po uzyskaniu przez Agencję wyników badań potwierdzających zgodność towaru z wymogami Agencji zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 5. W przypadku wyboru oferty Oferenta i zawarciu umowy dostawy wymagane będzie dostarczenie 1 szt. towaru więcej od ilości planowanej do dostawy celem przeprowadzenia przez Agencję ew. badania towaru w niezależnej jednostce badawczej (skład surowcowy i kurczliwość).
 6. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości dostawy (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego, zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
 2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej rars.gov.pl oraz bip.rars.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 4. Ilości towaru, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsca ich dostawy, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 6. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty, przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty,
  w celu:
 • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, natomiast zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni chyba że dłuższy okres ich przechowywania będzie niezbędny dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
 • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 1. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
 • cena piżam damskich i męskich opisanych w załączniku nr 1 (łączna wartość dostawy do magazynu zlokalizowanego na terenie centralnej Polski);
 • okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (opisany w pkt II ppkt 3).
 1. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który
  w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny lub nienależycie realizował zawarte
  z Agencją umowy cywilnoprawne.

Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.rars.gov.pl, w zakładce - Informacje niejawne.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz- Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia), w terminie do dnia 03.09.2021 roku do godziny 15.30 w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.pujer@rars.gov.pl.
  Jednocześnie prosimy o przesłanie w ww. terminie wzoru oferowanego towaru wraz z opisem w zakresie: składu surowcowego, parametrów jakościowych i użytkowych, sposobu użytkowania, konserwacji i czyszczenia (prania) towaru we wskazaniem modelu towaru (o ile dotyczy). Do Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym należy dołączyć:
  • dokument potwierdzający, że towar lub dzianina, z której zostaną wykonane piżamy damskie i męskie będzie posiadać w dniu dostawy towaru aktualny certyfikat Oeko-Tex Standard 100 w przypadku wyboru oferty,
  • kartę parametrów technicznych tkaniny, tabelę rozmiarów.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.rars.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne – Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych.
 3. Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 189.

Załączniki w formacie Word

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia (rozmiar 75 kB)

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu (rozmiar 115.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Hubert Burczyński (27.08.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.08.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty