Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi przeglądów respiratorów transportowych e600

2020-10-09 14:55:57

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów respiratorów transportowych e600.

Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące wyrobów medycznych objętych usługą.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi przeglądów respiratorów transportowych e600, których producentem jest firma O-TWO Medical Technologies Kanada, w miejscu ich przechowywania, w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń, stanowiących rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.

Terminy wykonania usługi przeglądów:

I przegląd – grudzień 2020 r.,

II przegląd - grudzień 2021 r.,

III przegląd - grudzień 2022 r.,

IV przegląd – 1 listopada do 16 listopada 2023 r.

Miejsce wykonania usługi przeglądów:

magazyn ARM zlokalizowany na terenie województwa podlaskiego (dokładny adres zostanie podany na dalszym etapie postępowania).

Producentem przedmiotowych respiratorów transportowych e600 jest firma O-TWO Medical Technologies Kanada. Respiratory zostały zakupione przez ARM w 2014 r.  Urządzenia podlegały corocznym przeglądom. Podczas przeglądu przeprowadzonego w grudniu 2018 r. dokonano wymiany: maski twarzowej typu Ambu nr 3, maski twarzowej typu Ambu nr 5, przewodu silikonowego niskiego ciśnienia (respirator – pacjent) wielorazowego użytku, przewodu PCV niskiego ciśnienia (respirator – pacjent) jednorazowego użytku, kompletu rurek ustno – gardłowych, stanowiących wyposażenie dodatkowe respiratora. W ramach przeglądu przeprowadzonego w grudniu 2019 r. dokonano oceny stanu technicznego respiratorów transportowych e600, w wyniku której stwierdzono, że urządzenia są sprawne i mogą być nadal przechowywane w rezerwach strategicznych.  

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Wykonania czynności, których terminy oraz zakres określa Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym), w tym wymiany elementów składowych respiratora transportowego e600 tj.: akumulatora (baterii), maski twarzowej typu Ambu nr 3, maski twarzowej typu Ambu nr 5, przewodu silikonowego niskiego ciśnienia (respirator – pacjent) wielorazowego użytku, przewodu PCV niskiego ciśnienia (respirator – pacjent) jednorazowego użytku, kompletu rurek ustno – gardłowych zawierających rurki o nr 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, stanowiących wyposażenie dodatkowe respiratora.

W dniu wymiany ww. elementy wymieniane wchodzące w skład respiratora powinny posiadać nie mniej niż 90% terminu ważności określonego przez ich producenta. Natomiast akumulatory (baterie) powinny pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich wymiany. Produkty, które zostaną zastąpione nowymi produktami Oferent zobowiązany będzie odebrać i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

 1. Dokonania, w terminie określonym w Załączniku nr 1, oceny respiratorów transportowych e600 w celu ustalenia możliwości dalszego ich przechowywania w rezerwach strategicznych z zapewnieniem co do ich sprawności działania i bezpieczeństwa używania w kolejnych latach w przypadku konieczności nagłego ich użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłożenia w formie pisemnej wyników tej oceny. Ocena może być podstawą do dalszego przechowywania urządzeń w rezerwach strategicznych przez Agencję w okresie wskazanym przez Oferenta lub wycofania urządzeń z rezerw strategicznych.

Informacje dotyczące ilości urządzeń objętych usługą przeglądów oraz miejsca, w którym są przechowywane urządzenia, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyroby medyczne, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, urządzenia te muszą być utrzymywane w rezerwach sprawne oraz w stałej gotowości do ich użycia.

I. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie o którym mowa w pkt IV.
 2. Personel, który będzie uczestniczyć w realizacji przyszłej umowy, musi być zatrudniony przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.).
 3. Przeglądy respiratorów transportowych e600 mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowanych dystrybutorów sprzętu firmy O-TWO Medical Technologies Kanada oraz podmioty świadczące usługi serwisowe posiadające kwalifikacje do dokonywania przeglądów respiratorów transportowych e600.
 4. Oferent musi stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta respiratorów transportowych e600, tj. firmę O-TWO Medical Technologies Kanada części zamienne i materiały eksploatacyjne.
 5. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne oraz potencjał techniczny, który umożliwi przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy usługę przeglądów respiratorów transportowych e600 w miejscu ich przechowywania.
 6. Personel musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie serwisu i konserwacji respiratorów transportowych e600.
 7. Przeglądy respiratorów transportowych e600 mogą być dokonywane wyłącznie przez serwisantów, którzy posiadają uprawnienia pomiarowe w zakresie wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i przeciwporażeniowych do 1 kW potwierdzone ważnym Świadectwem kwalifikacyjnym E-1 i D-1 uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.
 8. Oferent zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
 9. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądów respiratorów transportowych e600 bez zastrzeżeń.
 10. Oferent zobowiązany jest do udzielenia rozszerzonej rękojmi na: maski twarzowe typu Ambu nr 3, maski twarzowe typu Ambu nr 5, przewody silikonowe niskiego ciśnienia (respirator – pacjent) wielorazowego użytku, przewody PCV niskiego ciśnienia (respirator – pacjent) jednorazowego użytku, komplet rurek ustno – gardłowych zawierających rurki o nr 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 11. Oferent zobowiązany jest do udzielenia rozszerzonej rękojmi na akumulatory (baterie) na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 12. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia za usługę
  (z podatkiem VAT), o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

II. Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego, zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
 2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 4. Ilości urządzeń, które będą objęte usługą przeglądu oraz miejsce ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
 1. przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
 • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 1. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
 • wartość oferty (wynagrodzenie za świadczenie usługi przeglądów respiratorów transportowych e600),
 • udzielony przez Oferenta okres gwarancji jakości na wykonaną usługę.
 1. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny lub nienależycie realizował zawarte z Agencją umowy cywilnoprawne.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania urządzeń, stanowiących rezerwy strategiczne, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać, co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

IV. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć:
  1. formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia),
  2. dokument potwierdzający, że Oferent jest autoryzowanym dystrybutorem sprzętu firmy O-TWO Medical Technologies Kanada oraz podmiotem świadczącym usługi serwisowe posiadającym kwalifikacje do dokonywania przeglądów respiratorów transportowych e600.
  3. kopię ważnych Świadectw kwalifikacyjnych E-1 i D-1 uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru potwierdzających posiadanie uprawnień pomiarowych w zakresie wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i przeciwporażeniowych do 1 kW,

w terminie do dnia 16.10.2020 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa przesłać faksem 22 36 09 319 lub przesłać skan mailem na adres: kancelaria@arm.gov.pl.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 318.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmar: 110.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (09.10.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (09.10.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (09.10.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty